Podsumowanie LIFE Małopolska – wrzesień 2020

Czernichów 1

Najważniejsze wydarzenia

 • Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 28 września br. przyjął Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Głównym założeniem Programu jest poprawa jakości powietrza w jak najkrótszym czasie. Według założeń w 2023 roku zostanie spełniona norma zawartości pyłów w atmosferze. Natomiast w 2026 roku emisja rakotwórczego benzo(a)pirenu będzie spełniała docelową normę. Przyjęcie dokumentu poprzedzone było wielomiesięcznymi konsultacjami społecznymi i pracą nad programem.
 • W dniach 16–22 września br. obchodzony był Tydzień Zrównoważonego Transportu. W tym roku akcja odbywała się pod hasłem Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna. Gminy województwa małopolskiego w ramach wydarzenia organizowali szereg imprez, podczas których promowali ekologiczne formy mobilności.
 • W dniach 21-27 września br. odbywały się obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia (Green Week). Tematem przewodnim tegorocznej edycji były natura i bioróżnorodność, a także ich wpływ na społeczeństwo i ekonomię.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 6 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili prawie 7 tys. porad mieszkańcom Małopolski.
 • Z powodu pandemii COVID-19 realizacja działań
  ekodoradców w ramach projektu LIFE została ograniczona. Wykonywanie zadań w pełnym wymiarze było utrudnione, z powodu pracy zdalnej oraz ograniczeń w przyjmowania interesantów i organizacji wydarzeń.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

We wrześniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 2 314 osób przyjęte w biurze
 • 3 626 telefonicznie
 • 322 pisemnie lub mailowo
 • 524 w trakcie wizyt

Przeprowadzono 148 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 21 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców oraz rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.
We wrześniu 2020 roku:

 • zebrano 156 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 246 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 249 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 164 takich umowy.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 2 654 budynkach w bazie ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej www.po-wietrze.malopolska.pl, obejmuje łącznie 347 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

Aplikacja “Ekointerwencja”

W sierpniu przyjęto 299 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 189 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 86 nielegalnego wywożenia odpadów
 • 24 innych zgłoszeń.

Infolinia obsługiwana przez Centrum Kompetencji UMWM udzieliła odpowiedzi na ponad 250 zgłoszeń telefonicznych.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani są w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. W
e wrześniu:

 • przeprowadzili 5 kontroli trwałości,
 • przeprowadzili 196 kontroli przedwykonawczych,
 • podpisano 38 umów dotacyjnych.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • przygotowali 2 915 ulotek i broszur oraz 554 plakaty,
 • rozdystrybuowali 3 886 ulotek i broszur oraz 754 plakaty,
 • przygotowali 3 815 i rozdystrybuowali 1 943 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 12 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których wzięło udział 242 osób,
 • 11 spotkań w szkole i przedszkolach, w których uczestniczyło 819 osób (w tym zajęcia online),
 • 26 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 1 484 osób,
 • 22 spotkania z lokalnymi liderami (telekonferencje z radnymi, burmistrzami) łącznie z 297 osobami,
 • 23 inne wydarzenia o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 577 osób.

Ekodoradcy część swojej aktywności przenieśli do Internetu. Za pośrednictwem portali społecznościowych organizowali rozmaite konkursy i warsztaty.

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami.

Tydzień Zrównoważonego Transportu

W dniach 16 – 22 września br. w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu w gminach województwa małopolskiego odbywał się szereg imprez z tym związanych. Celem działań jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak: środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu. Tegoroczna edycja akcji odbywała się pod hasłem Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna.

E-wizyta w Brukseli

W dniu 17 września br. ekodoradcy i pracownicy  Centrum Kompetencji mieli okazje wziąć udział w e-wizycie organizowanej przez Centrum Wizyt Komisji Europejskiej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Tematem przewodnim spotkania była bioróżnorodność, Zielony Ład i polityka energetyczna.

Green Week

W dniach 21-27 września br. odbywały się obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia (Green Week). W tym roku głównymi tematami były natura i bioróżnorodność, a także ich wpływ na społeczeństwo i ekonomię. Tegoroczna edycja była okazją do oceny wpływu naszych codziennych wyborów na środowisko naturalne, a także do podkreślenia jakie znaczenie ma różnorodność biologiczna dla społeczeństwa i gospodarki.

Konferencja w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie

W dniu 24 września br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie odbyła się konferencja pn. Źródła zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na jakość powietrza w Krakowie w latach 2018 – 2019. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań zespołów naukowych AGH, a także ocenę efektów wdrażania programów ochrony powietrza.
W czasie konferencji podkreślono poparcie Inspektoratu dla zapisów zawartych w projekcie nowego Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

Przyjęcie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

W dniu 28 września 2020 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Głównym założeniem Programu jest poprawa jakości powietrza w jak najkrótszym czasie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE, wydanym ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza w Polsce, działania te muszą być adekwatne do poziomu zanieczyszczenia. Zgodnie z założeniem Programu ochrony powietrza, już w 2023 roku zostanie spełniona norma zawartości pyłów w atmosferze. Natomiast w 2026 roku ograniczy się emisja rakotwórczego benzo(a)pirenu, spełniając docelową normę. Przyjęcie projektu jest zakończeniem wielomiesięcznych konsultacji i pracy nad programem.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 14 artykułów w prasie,
 • 163 artykuły i posty w Internecie i mediach społecznościach,
 • 39 razy wykorzystali inne media (np. gazetki ścienne i tablice informacyjne),

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 8 audycji radiowych lub TV.

Załączniki