Podsumowanie projektu LIFE Małopolska – grudzień 2018

kolaż2

W grudniu Małopolscy Ekodoradcy zaangażowani byli w liczne wydarzenia. Przygotowali ponad 13 tys. i rozdystrybuowali ponad 100 tys. materiałów informacyjno-edukacyjnych o tematyce ochrony powietrza. Udzielili blisko 14 tys. porad mieszkańcom Małopolski, głównie w zakresie realizacji programu „Czyste Powietrze”, kontroli spalania odpadów oraz dofinansowania na wymianę starych kotłów (zwłaszcza w ramach PONE).

Dodatkowo Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia edukacyjne, w których uczestniczyło ponad 2 tys. mieszkańców. Największe wydarzenia miały miejsce w gminie Wadowice, Nawojowa, Liszki, Sucha Beskidzka i Wolbrom. 

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W grudniu Ekodoradcy udzielali porad i pomocy mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • ­6 855 osób przyjętych w biurze,
 • 767 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 • ­5 757 telefonicznie,
 • 216 pisemnie lub mailowo.

Kontrole spalania odpadów i badania kamerą termowizyjną

Ekodoradcy w gminach przeprowadzili 356 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 9 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów.

Przeprowadzili badania kamerą termowizyjną w 32 budynkach prywatnych i 4 publicznych w gminach: Raciechowice i Czernichów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

W grudniu Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.

 • Zebrano 350 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania.
 • Rozpatrzono 432 wnioski mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie.
 • Podpisano 788 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 806 takich umów.

Dodatkowo Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 1 470 budynkach w bazie źródeł ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

7 grudnia przedstawiciel KAPE uczestniczył w wizycie studyjnej w gminie Oświęcim. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy gminy, Ekodoradca oraz doradca energetyczny. Podczas spotkania poruszono tematy związane z audytami energetycznymi, termowizją, termomodernizacją oraz możliwością pozyskania dofinansowania na wymianę kotłów i termomodernizację.

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ została zaktualizowana o 5 urządzeń grzewczych i obecnie obejmuje łącznie 215 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.

W ramach infolinii prowadzonej przez UMWM dodatkowo udzielono odpowiedzi na ponad 50 zgłoszeń telefonicznych.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani byli w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów.

 • Przeprowadzili 29 kontroli przedwykonawczych oraz 40 kontroli powykonawczych.
 • Rozpatrzyli 26 wniosków mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych zostało 118 umów o dotację.
 • Rozliczyli 75 umów dotacyjnych.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach przygotowali i rozdystrybuowali materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza.

 • Przygotowali 10 361 ulotek i broszur oraz 1 137 plakatów.
 • Rozdystrybuowali 97 837 ulotek i broszur oraz 395 plakatów.
 • Przygotowali 1 684 i rozdystrybuowali 3 429 innych materiałów edukacyjnych (naklejki na kotły z informacją o konieczności wymiany urządzeń, kalendarze, książeczki dla dzieci, notesy i zakładki do książek).

Ekodoradcy zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • 3 konkursy dla dzieci/młodzieży, w których uczestniczyło ponad 300 osób,
 • 10 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło udział 554 osoby,
 • 39 spotkań z lokalnymi liderami, w tym: przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowej, Lokalnej Grupy Działania, Akademii Górniczo-Hutniczej, sołtysami, dyrektorami przedszkoli, komendantami straży miejskiej, radnymi, księżmi. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 175 osób,
 • 5 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 586 osób (głównie w ramach spektakli teatralnych poruszających tematykę ochrony powietrza i szkoleń z poboru próbek popiołu dla pracowników Urzędów Gminy).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji (ZONE)

3 i 17 grudnia przedstawiciel UMWM uczestniczył w spotkaniach dotyczących powstania Zintegrowanego systemu wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji (ZONE). Spotkanie miało miejsce w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Głównym celem ZONE jest wprowadzenie założeń, przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie elektronicznego systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji wraz bazą danych i narzędziami do analiz danych. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Instytut Łączności, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy.

Kampania społeczna skierowana do podkrakowskich gmin

10 grudnia odbyło się spotkanie dotyczące kampanii społecznej skierowanej do podkrakowskich gmin. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców podkrakowskich gmin oraz wymiana starych urządzeń grzewczych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego i lokalnych alarmów smogowych, Purpose Climate Lab, CEM Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej, Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, samorządów gminnych oraz Zespołu Ochrony Powietrza. W trakcie warsztatów uczestnicy wymienili doświadczenia związane z prowadzeniem kampanii społecznych oraz opracowali główne kierunki działania.

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24

7 i 11 grudnia Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego i Tomasz Pietrusiak, Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska uczestniczyli w Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, odbywającej się w Katowicach w dniach 2–15 grudnia. Podczas spotkań przedstawiono działania realizowane na rzecz ochrony powietrza w województwie małopolskim.

Stop Smog

Przedstawiciele województwa małopolskiego wzięli udział w spotkaniu dotyczącym programu Stop Smog, które miało miejsce 13 grudnia w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Spotkanie odbyło się w związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, zgodnie z którą uruchomione zostaną środki na przedsięwzięcia niskoemisyjne związane z termomodernizacją mieszkalnych budynków jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie.

Warsztaty OZE – dofinansowanie w ramach RPO WM 2014 – 2020

14 grudnia odbyły się warsztaty dla Ekodoradców i pracowników gmin w zakresie przygotowanie specyfiki istotnych warunków zamówień dla instalacji OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne). W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób, w tym pracownicy Urzędów gmin, Ekodoradcy, przedstawiciele jednostek naukowych i przedsiębiorstw związanych z branżą OZE, Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz Zespołu Ochrony Powietrza UMWM.

Forum Czystego Powietrza

19 grudnia Małopolscy samorządowcy oraz przedstawiciele UMWM, policji i straży gminnych uczestniczyli w Forum Czystego Powietrza w Krakowie. Forum poświęcone zostało kontrolom palenisk o charakterze interwencyjnym oraz systemowym prowadzonym w gminach członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (SMK). Celem spotkania było przedstawienie koncepcji ujednolicenia działań kontrolnych w gminach SMK w zakresie: raportów z kontroli, komunikatów oraz badania próbek.

Forum Czystego Powietrza

E.4. Promocja realizacji projektu

Ekodoradcy w gminach przygotowali lub wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 19 artykułów w prasie,
 • 78 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach,
 • 31 audycji radiowych lub TV,
 • 30 razy wykorzystano inne media (np. funpage Facebook, gazetki ścienne, tablice informacyjne).

Informacje dotyczyły m.in. stanu jakości powietrza i przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów, realizacji programu „Czyste Powietrze”, kontroli spalania odpadów oraz dofinansowania w ramach PONE.

Wszystkie działania miały miejsce w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie.

Załączniki