Podsumowanie realizacji projektu LIFE w Małopolsce – luty 2019

3

Najważniejsze wydarzenia

W lutym 2019 Małopolscy Ekodoradcy:

 • zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia edukacyjne, w których uczestniczyło ponad 2 tys. mieszkańców. Największe wydarzenia miały miejsce w gminie Świątniki Górne, Dąbrowa Tarnowska oraz Gorlicach,
 • przygotowali blisko 40 tys. i rozdystrybuowali ponad 35 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych o tematyce ochrony powietrza oraz udzielili blisko 12 tys. porad mieszkańcom Małopolski.

11 lutego w Krakowskim Parku Technologicznym miało miejsce pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.  

21 lutego odbyło się spotkanie dla pracowników gmin, podczas którego omówiono aktualizację programu „Czyste powietrze”, dobre praktyki Skawiny w zakresie prowadzenia kontroli oraz zaprezentowano doświadczenia pracy ekodoradców z gmin: Raciechowice i Zakliczyn.

Dodatkowo w lutym miały miejsce liczne spotkania dotyczące m.in. programów Czyste Powietrze i Stop Smog oraz dofinansowania do instalacji OZE w ramach RPO WM 2014–2020, w realizację których województwo małopolskie włącza się głosem doradczym.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewniają bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski. W lutym udzieli porad i pomocy mieszkańcom w wymiarze:

 • 6 264 osoby przyjęte w biurze,
 • 569 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach,
 • 4 820 telefonicznie,
 • 198 pisemnie lub mailowo.

Kontrole spalania odpadów i badania kamerą termowizyjną

Małopolscy Ekodoradcy zaangażowani są w kontrole spalania odpadów i badania kamerą termowizyjną. W lutym przeprowadzili:

 • 222 kontrole u mieszkańców w zakresie spalania odpadów, a 8 przypadkach stwierdzili naruszenia przepisów,
 • badania kamerą termowizyjną w 265 budynkach prywatnych i 10 publicznych, w gminach: Chełmiec, Kamionka Wielka, Miechów, Nowy Targ, Wadowice, Wieliczka, Dąbrowa Tarnowska, Gołcza, Iwkowa, Ryglice, Tomice oraz Bochni, Krakowie i Nowym Targu.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani są również w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. W lutym:

 • zebrano 429 ankiet od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 114 wniosków mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 85 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 63 takie umowy.

Dodatkowo Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 1062 budynkach w bazie źródeł ogrzewania.

C.2. Centrum Kompetencji

Aktualizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego – spotkanie konsultacyjne

11 lutego w Krakowskim Parku Technologicznym odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

Program wyznacza działania, których celem jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu. Jednocześnie stanowi podstawowe narzędzie, dzięki któremu samorządy wdrażają własne Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, samorządowcy, specjaliści i mieszkańcy Małopolski.

Aktualizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego – spotkanie w Ministerstwa Środowiska

W ramach prowadzonej aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 11 i 25 lutego w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie przedstawiciele UMWM uczestniczyli w spotkaniach w sprawie omówienia nowych zadań jakie stają przed administracja rządową oraz samorządową w związku z koniecznością wykonania wyroku z dn. 22 lutego 2018 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 (skarga C–336/16).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Spotkanie dla Ekodoradców

21 lutego w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” odbyło się spotkanie dla Ekodoradców i pracowników gmin. Podczas spotkania omówiono aktualizację programu „Czyste powietrze”, przedstawiono dobre praktyki w zakresie kontroli palenisk domowych oraz doświadczenia pracy ekodoradców z gmin Raciechowice i Zakliczyn.

 • Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu, dostępna na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ została zaktualizowana o 14 urządzeń grzewczych i obecnie obejmuje łącznie 235 kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń.
 • W ramach infolinii prowadzonej przez UMWM udzielono odpowiedzi na ok. 80 zgłoszeń telefonicznych.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani są w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. W lutym: 

 • przeprowadzili 479 kontroli przedwykonawczych oraz 4 kontrole powykonawcze,
 • rozpatrzyli 122 wnioski mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawartych zostało 90 umów o dotację oraz rozliczyli 5 takich umów.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach przygotowują i rozdystrybuują materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza. W lutym:

 • przygotowali 32 318 ulotek i broszur oraz 4 plakaty,
 • rozdystrybuowali 27 609 ulotek i broszur oraz 229 plakatów,
 • przygotowali 7 549 i rozdystrybuowali 8 131 innych materiałów edukacyjnych (książeczki dla dzieci, tabliczki na ogrodzenia dla osób, które skorzystały z dotacji na wymianę źródła ogrzewania z napisem „Tu ogrzewam ekologicznie”, apel Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Tomasza Urynowicza do mieszkańców, dotyczący zobowiązań do stosowania postanowień uchwały antysmogowej).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy w lutym zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • 3 konkursy dla dzieci/młodzieży,
 • 10 spotkań z mieszkańcami, w których wzięły udział 722 osoby,
 • 45 spotkań z lokalnymi liderami (działaczami na rzecz czystego powietrza, przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, Tauron Dystrybucja S.A., Alarmów Smogowych, radnymi, sołtysami, strażakami i policjantami) z łącznie 282 osobami,
 • 9 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło łącznie 603 osoby (głównie w ramach konsultacji i spotkań dotyczących programu „Czyste powietrze” oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

W ramach wymiany doświadczeń z innymi projektami, przedstawiciele UMWM uczestniczyli w licznych spotkaniach i wydarzeniach:

„Mój sąsiad już nie truje” – dobre praktyki kontroli palenisk domowych

7 lutego w UMWM miało miejsce spotkanie z przedstawicielami UM Skawina oraz Skawińskiego Alarmu Smogowego w sprawie akcji „Mój sąsiad już nie truje”, jako dobrej praktyki kontroli palenisk domowych.

Podczas spotkania omówiono kwestie usprawnień w zakresie kontroli palenisk domowych na terenie województwa małopolskiego oraz formularz zgłaszania nielegalnych palenisk, który będzie dostępny na stronie internetowej powietrze.malopolska.pl.

Stop Smog

6 lutego w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miało miejsce kolejne spotkanie w sprawie rządowego programu Stop Smog, skierowanego do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Podczas spotkania przedstawiciele UMWM oraz gmin Tuchów i Skawina zaprezentowali doświadczenia z realizacji projektu LIFE. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, doradcy energetyczni NFOŚiGW oraz doradcy WFOŚiGW z wszystkich województw.

PROW

6 lutego w związku zaplanowanymi naborami w ramach PROW na projekty z zakresu „Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych”, przedstawiciel Zespołu Ochrony Powietrza przedstawił Lokalnym Grupom Działania możliwości dotyczące wdrażania działań służących ochronie środowiska, w szczególności ochronie powietrza. W trakcie spotkania przedstawiono m.in: działalność ekodoradców oraz działania związane z wdrażaniem uchwały antysmogowej.

RPO WM 2014–2020

12 lutego przedstawiciele UMWM uczestniczyli w spotkaniu z Tauron Dystrybucja S.A., skierowanym do Liderów Projektów wybranych do otrzymania dofinansowania do instalacji OZE w ramach RPO WM 2014–2020 (Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcjienergii ze źródeł odnawialnych). Na zakończenie projektu w województwie Małopolskim ma powstać ponad 40 tys. instalacji OZE. Województwo Małopolskie włącza się do projektu z głosem doradczym.

Forum Gospodarczym dla przedsiębiorstw z Polski i z Bawarii

W dniach 20–22 lutego przedstawiciele UMWM uczestniczyli w Forum Gospodarczym dla przedsiębiorstw z Polski i z Bawarii. Forum zorganizowane zostało przez Niemiecką Izba Przemysłowo–Handlowa w Monachium i Górnej Bawarii (IHK für München und Oberbayern) we współpracy z AHK Polska i Powiatem Monachijskim. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy w zakresie realizacji inwestycji OZE.

„Czyste powietrze”

26 lutego przedstawiciel UMWM uczestniczył w spotkaniu dotyczącym aktualizacji programu „Czyste powietrze”. Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

II Kongres Czystego Powietrza

27 lutego w Warszawie podczas II Kongresu Czystego Powietrza, Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM (Tomasz Pietrusiak) wziął udział w debacie dotyczącej strategii ochrony powietrza na poziomie krajowym, wojewódzkim, gminnym”. Podczas spotkania przedstawione zostały działania realizowane w zakresie poprawy jakości powietrza przez województwo małopolskie.

E.4. Promocja realizacji projektu

W lutym Ekodoradcy:

 • przygotowali 25 artykułów w prasie oraz 108 artykułów i postów w Internecie i mediach społecznościach, a dodatkowo 31 razy wykorzystali inne media (np. funpage Facebook, gazetki ścienne, tablice informacyjne),
 • 11 razy wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem tj. audycjach radiowych lub TV.

Publikowane informacje dotyczyły m.in. stanu jakości powietrza, realizacji programu „Czyste Powietrze”, kontroli spalania odpadów, uchwały antysmogowej oraz możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę pieca i montaż instalacji OZE.

Załączniki