Prezentacja projektu LIFE Małopolska na sesji Grupy Roboczej ONZ

Grupa Robocza ONZ

W dniach 23-25 maja 2018 w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie odbyła się 56 sesja Grupy Roboczej ds. Strategii i Przeglądu (WGSR). Tematem głównym sesji były emisje zanieczyszczeń związane z ogrzewaniem mieszkań paliwami stałymi.

W ramach sesji odbyły się prezentacje doświadczeń krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady w zakresie działań związanych z ograniczaniem emisji pochodzących ze spalania biomasy i węgla w gospodarstwach domowych. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele międzynarodowych organizacji: Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), Międzynarodowej Inicjatywy Klimatu Kriosfery (ICCI). Na zaproszenie przedstawiciela rządu Kanady, która przewodniczyła obradom Grupy Roboczej, w sesji wziął udział przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Uchwały antysmogowe i projekt LIFE

Zaprezentowane zostały doświadczenia Województwa Małopolskiego w zakresie ograniczania niskiej emisji poprzez wprowadzenie uchwał antysmogowych oraz realizację projektu zintegrowanego LIFE. Tematem prezentacji była skala problemu zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce, wymagania uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski oraz efekty działań Ekodoradców zatrudnionych w 55 gminach w ramach projektu LIFE Małopolska.

Emisja sadzy i jej wpływ na zmiany klimatu

Grupa Robocza ds. Strategii i Przeglądu (WGSR) jest głównym organem negocjacyjnym międzynarodowej Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. Pomaga w kwestiach dotyczących polityki, w tym: oceny działalności naukowej i technicznej związanej z przygotowaniem i weryfikacją protokołów, negocjowania zmian do istniejących protokołów i przygotowywanie nowych.

Główne tematy i problemy przewijające się w trakcie prezentacji i dyskusji Grupy Roboczej dotyczyły negatywnego wpływu emisji pyłu PM2.5 i sadzy na zdrowie oraz zwiększanie efektu cieplarnianego. Sadza (ang. black carbon), której głównym źródłem emisji na świecie jest spalanie paliw stałych w domowych piecach i kotłach, ma szkodliwe działanie na klimat poprzez absorpcję promieniowania słonecznego. Osiadanie sadzy na obszarach pokrywy śnieżnej planety, obniża również stopień odbicia promieni słonecznych i wzmacnia efekt cieplarniany.

Dużą wagę przykładano do ujednolicenia procedur badawczych emisji pyłu i sadzy z kotłów i pieców grzewczych, w tym uwzględnienie emisji w warunkach rzeczywistej eksploatacji urządzeń. Ocenia się, że jest ona kilkukrotnie wyższa niż poziomy uzyskiwane w ramach badań laboratoryjnych urządzeń.

Zobacz też: Strona internetowa wydarzenia

[easy_image_gallery gallery=”583″]

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).