Prezentacja projektu LIFE Małopolska na sesji Grupy Roboczej ONZ

Grupa Robocza ONZ

W dniach 23-25 maja 2018 w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie odbyła się 56 sesja Grupy Roboczej ds. Strategii i Przeglądu (WGSR). Tematem głównym sesji były emisje zanieczyszczeń związane z ogrzewaniem mieszkań paliwami stałymi.

W ramach sesji odbyły się prezentacje doświadczeń krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady w zakresie działań związanych z ograniczaniem emisji pochodzących ze spalania biomasy i węgla w gospodarstwach domowych. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele międzynarodowych organizacji: Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), Międzynarodowej Inicjatywy Klimatu Kriosfery (ICCI). Na zaproszenie przedstawiciela rządu Kanady, która przewodniczyła obradom Grupy Roboczej, w sesji wziął udział przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Uchwały antysmogowe i projekt LIFE

Zaprezentowane zostały doświadczenia Województwa Małopolskiego w zakresie ograniczania niskiej emisji poprzez wprowadzenie uchwał antysmogowych oraz realizację projektu zintegrowanego LIFE. Tematem prezentacji była skala problemu zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce, wymagania uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski oraz efekty działań Ekodoradców zatrudnionych w 55 gminach w ramach projektu LIFE Małopolska.

Emisja sadzy i jej wpływ na zmiany klimatu

Grupa Robocza ds. Strategii i Przeglądu (WGSR) jest głównym organem negocjacyjnym międzynarodowej Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. Pomaga w kwestiach dotyczących polityki, w tym: oceny działalności naukowej i technicznej związanej z przygotowaniem i weryfikacją protokołów, negocjowania zmian do istniejących protokołów i przygotowywanie nowych.

Główne tematy i problemy przewijające się w trakcie prezentacji i dyskusji Grupy Roboczej dotyczyły negatywnego wpływu emisji pyłu PM2.5 i sadzy na zdrowie oraz zwiększanie efektu cieplarnianego. Sadza (ang. black carbon), której głównym źródłem emisji na świecie jest spalanie paliw stałych w domowych piecach i kotłach, ma szkodliwe działanie na klimat poprzez absorpcję promieniowania słonecznego. Osiadanie sadzy na obszarach pokrywy śnieżnej planety, obniża również stopień odbicia promieni słonecznych i wzmacnia efekt cieplarniany.

Dużą wagę przykładano do ujednolicenia procedur badawczych emisji pyłu i sadzy z kotłów i pieców grzewczych, w tym uwzględnienie emisji w warunkach rzeczywistej eksploatacji urządzeń. Ocenia się, że jest ona kilkukrotnie wyższa niż poziomy uzyskiwane w ramach badań laboratoryjnych urządzeń.

Zobacz też: Strona internetowa wydarzenia

[easy_image_gallery gallery=”583″]

Załączniki