Rozstrzygnięcie konkursu “Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu”

KonkursInnowacjePKUMWM2019

Celem konkursu była promocja technologii, rozwiązań produkcyjnych
i organizacyjnych z dziedziny efektywności energetycznej i jakości powietrza. Do udziału w konkursie wpłynęło 29 zgłoszeń. Kapituła przyznała 9 nagród.

W dniu 20 listopada, podczas uroczystej gali na Politechnice Krakowskiej
w pawilonie konferencyjno – wystawienniczym „Kotłownia” nagrodzono laureatów konkursu. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk prof. Tadeusza Tatary – Prorektora ds. nauki oraz Filipa Szatanika – zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM.

Laureaci w kategorii Samorządy

 • Gmina Słomniki
  Gmina zrealizowała działania w ramach programu zrównoważonego rozwoju gminy. Ograniczyła niską emisję i koszty zużycia energii poprzez wybudowanie 4 budynków użyteczności publicznej metodą pasywną. Dokonano termomodernizacji ok. 95% gminnych budynków użyteczności publicznej (30 budynków użyteczności publicznej).
  W ramach działań ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE pozyskali środki na wymianę starych kopciuchów i zakup energooszczędnych źródeł ogrzewania.
 • Gmina Skawina
  Gmina zrealizowała Lokalny Program Pomocy Społecznej – termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
  W programie gmina wybiera najbardziej optymalne rozwiązanie techniczne. Dotyczą one m.in. eliminacji starego kotła na paliwa stałe na nowe, niskoemisyjne źródła ciepła wraz z działaniami mającymi na celu obniżenie zapotrzebowania na energię w budynku.
 • Gmina Wolbrom
  Gmina dokonała modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy z wykorzystaniem OZE. Ponadto przeprowadziła głęboką termomodernizację energetyczną 7 szkół na terenie gminy.
 •  Gmina Rabkawyróżnienie specjalne. Stworzenie „Programu ochrony powietrza dla uzdrowiska Rabka-Zdrój”, opartego na naukowym wsparciu ekspertów.

Laureaci w kategorii Biznes

 • Firma ML System
  „Fotowoltaiczna szyba z powłoką na bazie kropek kwantowych”
  Szyba z warstwą kropek kwantowych, dzięki funkcji generowania energii ze źródeł odnawialnych, znacząco poprawia bilans energetyczny budynków czy środków transportu. Dzięki unikatowym cechom (takim jak:  absorpcja promieniowania UV oraz IR, konwersja na energię eklektyczną, wysoka przezierność dla zakresu widzialnego, stabilność temperaturowa, odporność na czynniki zewnętrzne: wysoka wilgotność, wysokie lub niskie PH, praca przy niskich wartościach natężenia światła, niska waga) szyba ma lepsze właściwości izolacji termicznej i energetycznej oraz posiada dodatkową funkcję w postaci generowania darmowej energii słonecznej.
 • Firma PalettenWerk
  „Budownictwo  modułowe, prefabrykowane na bazie drewna”
  Modułowe domy drewniane to bardzo nowoczesne i energooszczędne budynki wytwarzane w systemie prefabrykacji. Zaawansowana technologia przegród oraz wysokiej jakości materiały konstrukcyjne i izolacyjne zapewniają komfort oraz bardzo dobre parametry użytkowe domów – m.in. niskie zużycie energii, szczelność i optymalną cyrkulację powierza. Innowacyjne osiedle drewnianych domów modułowych zostało już wybudowane w Libertowie k. Krakowa.
 • Firma BT&SONS Kft
  „Aktywna izolacja budynków”
  Metoda aktywnej izolacji budynków polega na umieszczeniu w przegrodzie zewnętrznej budynku, w warstwie izolacji w specjalnie wyznaczonej płaszczyźnie, wężownicy, połączonej z wężownicą w gruncie. W tym zamkniętym obwodzie, przy pomocy małej pompy obiegowej, krąży roztwór glikolu z wodą. W efekcie tego rozwiązania zwiększana jest bezwładność termiczną budynku, co powoduje zmniejszenie straty cieplnej przegrody zimą, a latem chłodzenie budynek. Rozwiązanie można zastosować w nowych oraz już istniejących budynkach.  Rozwiązanie wdrożone na Węgrzech.

Laureaci w kategorii Nauka

 • Politechnika Krakowska
  Zespół w składzie: dr hab. inż. Aleksander Prociak prof. PK, dr inż. Maria Kurańska
  „Otwartokomórkowe pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe (PUR-PIR)”
  Rozwiązanie dotyczy aplikacji modyfikowalnych olejów posmażalniczych, stanowiących odpad komunalny do wytworzenia natryskowych materiałów termoizolacyjnych, znajdujących zastosowanie w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Istotnym ze względu na innowacyjność jest wprowadzenie biokomponentów do syntezy materiałów PUR-PIR – tego typu rozwiązania nie są obecnie stosowane w opracowywaniu materiałów termomodernizacyjnych.
 • Politechnika Śląska
  Zespół w składzie: dr inż. Janusz Belok, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl,  Dr inż. Beata Wilk-Słomka
  „Zintegrowany system ocieplania budynku i podgrzewu powietrza wentylacyjnego”
  System  zbudowany jest z płyt z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego w odmianach: płyta kanałowa startowa z otworami wlotowymi (dla  powietrza), pośrednia płyta kanałowa oraz płyta kolektorowa. Uzupełnienie systemu stanowią kształtki kanałowe łączące płyty kolektorowe z systemem wentylacji oraz klej i łączniki do mocowania płyt na elewacji. Ocieplenie budynku rozpoczyna się od naklejenia na zewnętrzną powierzchnię ścian zewnętrznych budynku konwersyjnych płyt kanałowych z otworami wlotowymi powietrza, na które następnie nakleja się płyty pośrednia. Zwieńczenie systemu stanowią płyty kolektorowe zbierające ogrzane powietrze i umożliwiające   jego przekazanie do systemu wentylacji mechanicznej.
 • Politechnika Krakowska
  Zespół w składzie dr inż. Aleksander Byrdy, dr inż. Tomasz Majka, prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
  „Kotew izolacyjna do mocowania okładzin elewacyjnych budynków”
  Rozwiązanie dotyczy wprowadzenia na rynek nowych zakotwień do kamienia naturalnego i betonu architektonicznego, produkowanych
  z wysokowytrzymałego tworzywa konstrukcyjnego. Zastosowanie rozwiązania pozwoli na znaczne obniżenie strat cieplnych
  w budynkach z okładzinami kamienno–betonowymi poprzez redukcję mostków cieplnych, powstających w tradycyjnych mocowaniach okładzin z ciężkich materiałów elewacyjnych.

Konkurs towarzyszył trzeciej edycji konferencji  „Jakość powietrza a efektywność energetyczna – JPEE 2019”. Wydarzenie dotyczyło problematyki zanieczyszczeń oraz innowacyjnych technologii służących ochronie klimatu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki, przemysłu i samorządów.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).