VI Kongres Czystego Powietrza – ochrona powietrza w Polsce!

8-9 marca 2023 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się VI Kongres Czystego Powietrza, organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Mazowiecką Agencję Energetyczną. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza w Polsce, zrzeszające liczne grono ekspertów z różnych dziedzin w celu wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń. Tegoroczny Kongres skupiał się na wielowymiarowym aspekcie ochrony powietrza. Nie zabrakło dyskusji o kwestiach ubóstwa energetycznego, edukacji ekologicznej oraz nowoczesnym transporcie.

Różne obszary, jeden cel

Program wydarzenia składał się z prelekcji ekspertów oraz dyskusji panelowych. Różne spojrzenia na zagadnienie jakości powietrza prezentowali: przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, politycy, naukowcy i dziennikarze. Poruszono również bardzo wiele interdyscyplinarnych zagadnień związanych z walką z kryzysem klimatycznym na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Szczególnie skupiono się na kwestiach praktycznych, takich jak: konkretne działania legislacyjne, edukacyjne, informacyjne i organizacyjne na rzecz ochrony klimatu w różnych dziedzinach. Świetne pole do dyskusji stanowiła debata o konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych oraz uruchomienia lub usprawnienia dostępnych instrumentów finansowych i organizacyjnych. Uczestnicy wykorzystali forum do zaproponowania nowych inicjatyw i rozwiązań oraz podzielenia się doświadczeniami w kwestii istniejących działań i sposobów zwiększania ich efektywności.

Pierwszego dnia VI Kongresu skupiono się na zagadnieniach związanych z: ubóstwem energetycznym; efektywnością energetyczną budynków; instrumentami finansowymi na cele ochrony powietrza. Sesje drugiego dnia Kongresu dotyczyły przede wszystkim: transportu i mobilności; bezpieczeństwa energetycznego oraz edukacji w zakresie ekologii i ochrony powietrza. W ramach ostatniego bloku tematycznego prelekcję wygłosiła Kierownik Zespołu Ochrony Powietrza, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Katarzyna Stadnik.

Ekodoradcy w walce o czyste powietrze

Wystąpienie przedstawicielki województwa małopolskiego miało dać odpowiedź uczestnikom na pytanie „Dlaczego w każdej gminie powinien być ekodoradca?”. Doświadczenie Województwa Małopolskiego przy realizacji projektu LIFE – „Małopolska w zdrowej atmosferze” stanowi świetne kompendium wiedzy o wdrażaniu działań specjalistów od ochrony powietrza do działań na szczeblu lokalnym.

Małopolski Program Ochrony Powietrza zakłada utworzenie sieci ekodoradców, działających w gminach na rzecz ochrony powietrza. W prezentacji przedstawiono zakres pracy ekodoradców m.in.: pomoc w uzyskaniu dotacji, kontrole palenisk, akcje edukacyjne, działania na rzecz przeciwdziałania pogłębiającemu się ubóstwu energetycznemu. Uczestnicy Kongresu poznali także wymierne efekty pracy ekodoradców, a przede wszystkim usprawnienie procesu wymiany przestarzałych kotłów, będących głównym źródłem zanieczyszczeń. Innym ważnym osiągnięciem realizacji projektu LIFE jest zwiększenie świadomości mieszkańców w kwestiach ochrony powietrza. Działania te przyczyniły się do ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza w województwie, a tym samym poprawy jakości życia Małopolan.

Źródło zdjęć: https://www.facebook.com/torkonferencje/