Właściciele pieców i sprzedawcy oleju muszą się zarejestrować

olej
  • 31 sierpnia 2020 r. upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe i podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych.
  • Sprzedawcy i nabywcy zobowiązani są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU, aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców).
  • Obowiązek rejestracji obejmuje również osoby fizyczne oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej np. gminy.

Od 1 września br. bez rejestracji w urzędzie skarbowym nie będzie można ani kupić, ani sprzedać oleju opałowego do celów grzewczych.

Z końcem sierpnia upływa czas na wysłanie uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU (papierowo lub elektronicznie). Wynika to z nowelizacji z 19 lipca 2019 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1556). Wprowadziła ona zmiany w obrocie paliwami opałowymi już od 1 września 2019 r., ale przez rok w okresie przejściowym (czyli do końca sierpnia 2020 r.) można jeszcze handlować olejem opałowym bez rejestracji.

Nowy obowiązek obejmie nie tylko sprzedawców, ale też podmioty zużywające olej. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. gminy, szpitale. Celem tego jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu olejem opałowym i objęcie go systemem monitorowania.

wyjaśnia Maria Rutka, dyrektor departamentu podatku akcyzowego w Ministerstwie Finansów

Jeżeli sprzedawcy i kupujący nie zarejestrują się do końca sierpnia, to od 1 września nie będą mogli sprzedawać ani kupować oleju do celów grzewczych.

Co grozi za brak rejestracji w terminie?

Niezarejestrowani nie będą mogli sprzedawać lub nabywać oleju opałowego do celów grzewczych. Pośredniczącym podmiotem olejowym jest przedsiębiorca uprawniony do sprzedaży oleju opałowego. Natomiast zużywającym podmiot olejowy jest podmiot, który zużywa zakupiony olej opałowy do celów grzewczych w swoim piecu (urządzeniu grzewczym).

W jaki sposób można to zrobić?

Trzeba złożyć formularz uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU. Jego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 1578).

Można to zrobić na dwa sposoby: elektronicznie, czyli nie wychodząc z domu. Wypełniając papierowe zgłoszenie i składając je osobiście w urzędzie skarbowym lub przesyłając pocztą. Formularz AKC-RU jest dostępny w każdym urzędzie skarbowym.

Na stronie Puesc.gov.pl w zakładce „Paliwa opałowe” udostępniono instrukcję elektronicznej rejestracji. Można tam znaleźć również szczegółowe informacje o zmianach zasad przy sprzedaży i zakupie oleju opałowego do celów grzewczych po 1 września 2020 r.

Po co został on wprowadzony?

Celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu olejem opałowym i objęcie go systemem monitorowania. Mowa o tym w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. ustawa SENT). Przyjęte rozwiązania zmniejszą też obowiązki administracyjne. Nie będzie już trzeba stosować papierowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych uzyskiwanych przy jego sprzedaży. Do zastosowania obniżonych stawek akcyzy będzie można wykorzystać system elektroniczny i złożyć takie oświadczenie w systemie SENT. 

Gdzie szukać informacji?

Informacje na temat zmian i rejestracji dostępne są na stronie puesc.gov.pl w zakładce „Paliwa opałowe”

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).