Współpraca ze Śląskiem w walce o czyste powietrze

Współpraca ze Śląskiem w walce o czyste powietrze

W dniu 24 maja 2018 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Aspekty formalno-prawne realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej”. Konferencja była wydarzeniem partnerskim Komisji Europejskiej w ramach „Green Week”.

Konferencja adresowana była głównie do reprezentantów gmin województwa śląskiego i organizacji pozarządowych. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz funkcjonariusze policji i strażnicy gminni. Ponadto na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi,  przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprezentował dotychczasowe doświadczenia małopolskich gmin z zakresu przeprowadzania kontroli palenisk i przestrzegania uchwał antysmogowych.  W trakcie prezentacji wskazano na cechy skutecznej kontroli, omówiono różne modele prowadzenia kontroli w gminach oraz wskazano na obszary, które trzeba wzmocnić, aby kontrole miały wymierne skutki. Zwrócono uwagę na konieczność współpracy gmin między sobą, a także wspierania pewnych działań obecnością policji, czy straży miejskich.

Dobre praktyki, problemy i wyzwania

W trakcie konferencji, w której uczestniczyło ponad 300 osób, prelegenci wskazywali na dobre praktyki i rozwiązania w zakresie wdrażania Programów ochrony powietrza.  Ponadto podejmowano próby identyfikacji najważniejszych problemów, zarówno w zakresie niewystarczających zabezpieczeń prawnych, jak i trudności we wdrażaniu niektórych rozwiązań na poziomie gminnym. Marszałek Województwa Śląskiego zwrócił uwagę na konieczność nieustannego apelowania do władz centralnych w sprawie stosownych rozwiązań legislacyjnych na terenie całego kraju, zwłaszcza w zakresie rozporządzeń dotyczących jakości paliw stałych.

Świadomość problemu, to podstawa

Województwo śląskie, podobnie jak Małopolska, wykonało badania ankietowe w wyniku których zdiagnozowano stan wiedzy mieszkańców nt. smogu i zagrożeń wynikających z długotrwałego przebywania w zanieczyszczonym środowisku.  Wyniki jednoznacznie wskazują, że edukacja ekologiczna powinna stanowić filar wszelkich działań związanych z poprawą jakości powietrza. Przekonuje o tym fakt, że ponad połowa respondentów uznała, iż nie dostrzega problemu zanieczyszczenia powietrza i nigdy nie odczuła skutków zdrowotnych związanych ze złą jakością powietrza.

Podział ról

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwrócili uwagę na obowiązki spoczywające na gminach względem zapisów uchwały antysmogowej i Programu ochrony powietrza. Możliwości wdrażania miejscowych przepisów prawa zaprezentował Ekodoradca gminy Gdów (woj. małopolskie), który posiada bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli spalania odpadów, w tym także w poborze próbek do badań laboratoryjnych.

Cenne uwagi przedstawili także przedstawiciele służb mundurowych, którzy  na Śląsku wykonali ponad 7500 kontroli. Zwrócili oni także uwagę na silną potrzebę wprowadzenia dodatkowych regulacji prawnych, pozwalających na wystawienia mandatu z tytułu nieprzestrzegania uchwały antysmogowej.  Zarówno strażnicy ze Śląska, jak i z Małopolski zwrócili się do  pełnomocnika rządu ds. koordynacji Programu Czyste Powietrze o zmiany legislacyjne w tym zakresie.

Przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli wskazali aspekty, które w gminach podlegają szczególnej wadze NIK. Zapowiedział także, że kontrole wdrażania Programów Ochrony Powietrza będą kontynuowane oraz że gminy powinny narzucić wysoki priorytet dla działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.

 

Województwo Małopolskie wraz z województwem Śląskim i innymi 60 partnerami realizuje Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

[easy_image_gallery gallery=”419″]

Fot.1,2,3,4 BP Tomasz Żak