Szkolenia z kontroli palenisk domowych

puszka

Zapraszamy na szkolenie dedykowane dla pracowników merytorycznych jednostek samorządu terytorialnego, Policji i Straży miejskich/gminnych z terenu województwa małopolskiego, z zakresu metodyki nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.

Celem szkolenia jest praktyczne przeprowadzenie uczestników „krok po kroku” przez metodykę pobierania próbek odpadu paleniskowego z popielnika oraz nabycie umiejętności rozróżniania stałych paliw węglowych. Szkolenia te mają pomóc gminom w realizacji działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji poprzez wzmocnienie kompetencji wykonywania kontroli indywidualnych palenisk.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie się w 10 terminach do wyboru przez uczestników. Maksymalna ilość osób w jednej grupie szkoleniowej to 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Do każdej gminy wysłane zostało zaproszenie z informacją o rejestracji na szkolenie.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Energetyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, ul. Czarnowiejska 36 w następujących terminach do wyboru:

  • 25 marca 2019
  • 26 marca 2019
  • 27 marca 2019
  • 28 marca 2019
  • 29 marca 2019
  • 1 kwietnia 2019
  • 2 kwietnia 2019
  • 3 kwietnia 2019
  • 4 kwietnia 2019
  • 5 kwietnia 2019

Każdy urząd gminy, komenda straży gminnej/miejskiej i komenda policji może zgłosić maksymalnie 3 osoby. W przypadku wolnych miejsc, będzie możliwość zgłoszenia dodatkowych osób.

Osoba do kontaktu:
Pani Kinga Stawiarz, e-mail: kinga.stawiarz@umwm.pl, tel. 12 63 03 306

Szkolenie finansowane jest ze środków projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021).

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).