Zaproszenie na warsztaty OZE

Rysunek1

W piątek 14 grudnia 2018 w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” (ul. Wita Stwosza 12, Kraków) odbędą się warsztaty dla pracowników gmin w zakresie przygotowanie specyfiki istotnych warunków zamówień dla instalacji OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne). 

Warsztaty poprowadzą specjaliści z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Polskiej Organizacji Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej. 

Program warsztatów

9:00–9:15

Rozpoczęcie warsztatów – Tomasz Urynowicz (Wicemarszałek Województwa Małopolskiego), Tomasz Pietrusiak (Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska)

9:15–10:45

Warsztaty w zakresie przygotowania SIWZ dla systemów pozyskiwania energii elektrycznej – panele fotowoltaiczne – Bogdan Szymański (Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej)

10:45–11:00

Przerwa kawowa

11:00–12:30

Warsztaty w zakresie przygotowania SIWZ dla systemów centralnego ogrzewania budynków – pompy ciepła  Jarosław Kotyza, Grzegorz Pełka (Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”)

12:30–13:00

Lunch

13:00–14:30

Warsztaty w zakresie przygotowania SIWZ dla systemów ciepłej wody użytkowej – pompy ciepła cwu oraz kolektory słoneczne – Jarosław Kotyza, Grzegorz Pełka (Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”)

14:30–15:00

Podsumowanie warsztatów

 

Ze względu na ograniczoną listę miejsc, wymagana jest rejestracja przy pomocy poniższego formularza i oczekiwanie na potwierdzenie możliwości udziału na podany adres e-mail.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panią Justyną Mazurkiewicz (justyna.mazurkiewicz@umwm.pl, tel. 12 37 96 083). 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie (działanie E.3 – “Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami”).

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).