Opracowania i wytyczne

Raport z analizy problemu ubóstwa energetycznego w gminach województwa małopolskiego

Publikacja: Klaudia Kowalczyk,

Problem ubóstwa energetycznego został dostrzeżony i scharakteryzowany stosunkowo niedawno. W Polsce nadal brak jest ogólnej metodyki badania tego zagadnienia, która ułatwiłaby identyfikację osób dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz wdrożenie odpowiednich instrumentów wsparcia skierowanych do osób narażonych na ten problem, a tym samym zmniejszenie jego skali. W przyjętej aktualizacji Planu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego znalazł się zapis o przygotowaniu analizy problemu ubóstwa energetycznego w gminach do 30 czerwca 2022 r. Wobec braku szczegółowej analizy problemu ubóstwa energetycznego oraz braku wytycznych do jej wykonania, we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii przygotowano metodologię analizy ubóstwa energetycznego. Stanowi ona źródło wiedzy dla władz lokalnych oraz ułatwia identyfikację osób dotkniętych problemem. Głównym celem metodologii było oszacowanie skali problemu ubóstwa energetycznego w gminie wraz ze wskazaniem źródła pozyskanych danych. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że 13% stanowią gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym wśród wszystkich gospodarstw domowych w Małopolsce. Miesięczne wydatki na energię wyniosły średnio 672 zł na gospodarstwo domowe i stanowią 29% wszystkich wydatków gospodarstw domowych. Udział wydatków na energię w wydatkach ogółem gospodarstw domowych jest wyższy w mniejszych miejscowościach, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Jest to konsekwencją relatywnie niższych dochodów mieszkańców wsi oraz niskiej efektywności energetycznej zamieszkiwanych budynków. Ważnym aspektem jest również częsty brak dostępu do sieci ciepłowniczych i gazowych. Istnieją cztery grupy środków mających na celu ograniczenie ubóstwa energetycznego: dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne. Analiza ubóstwa energetycznego umożliwiła identyfikację osób zagrożonych ubóstwem energetycznym, co w przyszłości pozwoli na skierowanie do nich instrumentów wsparcia w krótszym czasie.

Załączniki

Aktualizacja: 2023-01-10