100 mln zł na pogram „Czyste Powietrze”!

72a5dbb1-e9e1-4c9a-ac0e-9d360ee95194

Premier RP Mateusz Morawiecki zapowiedział pakiet zachęt w wysokości 100 mln złotych dla gmin, które biorą aktywny udział w realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Każda gmina, która zawarła, bądź zawrze do końca maja 2021 roku, porozumienie o prowadzeniu punktu obsługi Programu „Czyste Powietrze” z właściwym Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚGW) otrzyma wsparcie grantowe na ten cel w łącznej wysokości do 30 tys. zł. Co istotne, warunkiem otrzymania dofinansowania, dla gmin które nie zawarły jeszcze porozumienia z WFOŚiGW, jest pisemne zgłoszenie chęci zawarcia wyżej wspomnianego porozumienia do właściwego wojewódzkiego funduszu do końca lutego br.

Program Czyste powietrze jest dla mieszkańców Małopolski głównym źródłem dotacji do wymiany pieców i termomodernizacji domów. W skorzystaniu z tego źródła pomagają zatrudnieni w ponad 60 gminach ekodoradcy, przyjęte niedawno w Małopolsce regulacje nakładają także obowiązek utworzenia stanowiska obsługi Programu Czyste Powietrze w każdej gminie. Apeluję do lokalnych samorządowców, aby skorzystali z możliwości pozyskania środków zapowiedzianych przez premiera

– tłumaczy wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

We wrześniu ubiegłego roku Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (Uchwała Nr XXV/373/20). Nakłada on na wszystkie małopolskie gminy obowiązek podpisania porozumienia w sprawie uruchomienia punktu obsługi Programu „Czyste Powietrze”.

Do kogo skierowane są środki?

Wspomniane 100 milionów złotych to kwota dodatkowa, skierowana nie do prywatnych beneficjentów programu, ale do samorządów lokalnych. Środki mogą zostać wydane m.in. na organizację spotkań z mieszkańcami poszczególnych gmin, na których ci będą mogli się dowiedzieć, jak wziąć udział w programie i dlaczego jest to ważne.

Według uchwały antysmogowej dla Małopolski, do końca roku 2022 należy wymienić wszystkie piece pozaklasowe, a do końca roku 2026 – te o 3. lub 4. klasie emisyjności. Badania polskich naukowców pokazują, że zanieczyszczenia powietrza są przyczyną ponad 40 000 zgonów w kraju. Długotrwałe oddychania smogiem zaostrza także objawy i zwiększa śmiertelność u osób zarażonych wirusem COVID-19.

Zachęty dla gmin!

Pakiet startowy w wysokości 30 000 zł

Na uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza” dla wszystkich gmin w Polsce.

Beneficjenci

Każda gmina, która zawarła bądź zawrze do końca maja 2021 r. porozumienie o współpracy przy programie „Czyste Powietrze” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma grant na uruchomienie punktu obsługi mieszkańców na potrzeby i prowadzenie przez rok programu „Czyste Powietrze”. Wypłata w transzach, na start 9000 zł na uruchomienie punktu, a potem kwartalnie – po potwierdzeniu realizacji oraz rozliczeniu działań informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców- po 7000 zł.

Warunek

Pisemne zgłoszenie gminy do wojewódzkiego funduszu do końca lutego br.

Budżet

Do 74 310 000 zł

Konkurs dla gmin

Które złożą najwięcej wniosków w programie w danym roku.

Warunek

Podpisane porozumienie o współpracy przy programie „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW

Budżet

Do 16 000 000 zł

Bonusy za złożone wnioski

Dla każdej z gmin z zawartym porozumieniem.

Refundacja kosztów za wnioski
  • 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania (dotychczas 100 zł)
  • 50 zł przy podstawowym poziomie dofinansowania (dotychczas 0 zł)
Budżet

Do 12 000 000 zł

Galeria zdjęć: