Antysmogowy Dzień Kobiet i Mężczyzn

SmogAlert RailwayAd 01-01

Krakowski Alarm Smogowy sprawdził, jak idzie realizacja Programu Ochrony Powietrza w „krakowskim obwarzanku”. Niestety tempo wymian źródeł ogrzewania choć wzrasta, wciąż jest niewystarczające. Dlatego 1 marca rozpoczęła się kampania medialna przypominająca o tym obowiązku.

Zgodnie z założeniami małopolskiej uchwały antysmogowej wszystkie pozaklasowe kotły muszą zostać wymienione do końca 2022 roku, a niespełniające wymogów 5 klasy emisyjności, do końca 2026. Zbyt niskie tempo wymiany starych kopciuchów może być spowodowane brakiem świadomości. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą jakie dokładnie terminy obowiązują w tym zakresie oraz jakie dokładnie obowiązki nakłada uchwała antysmogowa. Zbyt rzadkie kontrole palenisk w wielu gminach także nie wpływają na wzrost tej świadomości. Są jednak gminy, które mogą świecić przykładem dla innych. Na przykład Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce oraz Gmina Koniusza zdecydowały się na współpracę. Polega ona na zatrudnieniu osoby, której obowiązkiem jest przeprowadzanie kontroli palenisk w obu gminach. Dzięki temu obniżono koszty tego działania, a kontrole są przeprowadzane.

Cel: Zwiększenie świadomości wymagań uchwały antysmogowej

Problem w Małopolsce nie jest już powszechny brak świadomości o zagrożeniach płynących z zanieczyszczeń powietrza. Mieszkańcy regionu są coraz bardziej poinformowani, czym grozi smog, jakie są jego przyczyny oraz jak się przed nim chronić. Większym problemem jest bardzo niska świadomość tego, że uchwała antysmogowa dla Małopolski już wkrótce spowoduje, że korzystanie z kopciuchów będzie nielegalne. Badania Krakowskiego Alarmu Smogowego pokazują, że duża część Małopolan wie co to są uchwały antysmogowe. Natomiast niewiele osób jest świadomych zapisów tychże. Właśnie z myślą o nich Krakowski Alarm Smogowy rozpoczął nową kampanię społeczną.

Kampania została zbudowana wokół Dnia Kobiet. Informuje o zapisach uchwały antysmogowej i możliwych do uzyskania dotacjach (o tych więcej na www.wymienpiec.pl). Rozpoczęta 1 marca, swoją kulminację będzie miała 8 marca. W Skawinie, Wieliczce, Niepołomicach i Michałowicach zawisły billboardy nawiązujące swoją tematyką do obchodzonego w tym dniu święta kobiet. Dodatkowo w prasie lokalnej można znaleźć widoczne reklamy antysmogowej kampanii, a w radio można natknąć się na dedykowane jej spoty. Specjalne działania będą również prowadzone we wszystkich 14 gminach obwarzanka, gdzie rozdane zostaną ulotki informacyjne.


Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).