Apel Wicemarszałka Małopolski do mieszkańców

ulotka-uchwała-antysmogowa

W trosce o zdrowie Małopolan wicemarszałek Tomasz Urynowicz wystosował apel do Małopolan. W liście umieszczono informacje:

  • jakie kotły powinny znajdować się w gospodarstwach domowych, 
  • jakie powinny spełniać normy,
  • w jaki sposób można pozyskać dofinansowanie na wymianę nieekologicznego pieca.

W dystrybucję listu oraz broszur informacyjnych włączyły się małopolskie gminy, które docierają do mieszkańców na wiele sposobów, na przykład: 

  • Tuchów roześle list wraz z ankietą służącą do inwentaryzacji źródeł ogrzewania,
  • w Tarnowie i Świątnikach Górnych listy zostaną rozesłane wraz z nakazami podatkowymi,
  • Golice zamieściły list i ulotkę na głównej stronie urzędu, a także wykorzystują ją na portalach społecznościowych,
  • w gminie Liszki sołtysi roznoszą list opublikowany w gminnej gazecie do każdego domu.

Ponadto gminy wydrukowały ulotki, które dystrybuowane są w ogólnodostępnych miejscach np. w przychodniach, urzędach, sklepach.

Materiały edukacyjne

Dodatkowo Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego udostępnił pakiet materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza (plakaty, ulotki, broszury), które są do dyspozycji wszystkich gmin na terenie województwa małopolskiego na stronie: Materiały edukacyjne.

Działania zostały zrealizowane w ramach Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).