Blisko 25 mln zł ze środków NFOŚiGW trafi do Małopolski!

Bez tytułu1

Województwo Małopolskie na realizację działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom otrzymało blisko 25 mln zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity budżet projektu LIFE EkoMałopolska „Wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” to 16,4 mln EUR (ok. 70 mln zł), z czego 35% (tj. 24,6 mln zł) będzie stanowiło dofinansowanie ze środków NFOŚiGW.

Promowanie rozwiązań przyjaznych dla klimatu oraz wspieranie lokalnych samorządów w walce o poprawę jakości środowiska  jest jednym z priorytetów Województwa Małopolskiego. Cieszę się, że dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska będziemy mogli wdrażać Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii

– mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Projekt zintegrowany LIFE EkoMałopolska „Wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”

Projekt realizowany będzie przez Województwo Małopolskie w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030 r.

Partnerami Projektu są: Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki.

Projekt realizowany będzie przy wsparciu 2 partnerów zagranicznych: Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu (Niemcy) i Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus (Niemcy).

Działania Projektu

Realizacja Projektu LIFE EkoMałopolska obejmuje m.in.:

  • wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii,
  • niskoemisyjną transformację rynku urządzeń grzewczych,
  • tworzenie narzędzi informatycznych określających potencjał OZE,
  • przygotowanie regionalnego centrum kompetencji wspierającego powiaty i gminy,
  • przygotowanie projektów pilotażowych w zakresie klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych, biogazowni rolniczych oraz wykorzystania biomasy odpadowej.

W ramach realizacji Projektu w 21 małopolskich powiatach powstanie sieć doradców ds. klimatu i środowiska. Utworzona zostanie także sieć współpracy oraz wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).