Coraz więcej Małopolan w bazie CEEB

hills-615429 960 720

Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni się pospieszyć – do końca czerwca 2022 roku należy przekazać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) informację o sposobie ogrzewania budynku. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, mogą zostać ukarane grzywną. Deklarację można złożyć osobiście, w swoim urzędzie gminy lub za pośrednictwem Internetu.

Małopolskie gminy wśród liderów rankingu

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował ranking gmin, które najsprawniej uzupełniają bazę. W pierwszej dziesiątce znalazły się aż 4 małopolskie gminy (dane na dzień 27 stycznia 2022 roku). Na wyróżnienie zasługują gminy: Rytro, Chełmiec, Słopnice i Piwniczna-Zdrój. Pełne uzupełnienie bazy pozwoli na właściwe dostosowanie działań nakierowanych na walkę ze smogiem.


Źródło: https://zoneapp.gunb.gov.pl/ranking/

Recepta na sukces

Postanowiliśmy zapytać przedstawicieli wyróżnionych gmin, jaki sposób okazał się skuteczny w pozyskiwaniu danych od mieszkańców.

Gmina Słopnice wykorzystała moment zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przy okazji podpisywania nowych deklaracji mieszkańcy wypełniali również deklarację do CEEB.

Na szczególną uwagę zasługuje pomysł gminy Chełmiec, która zorganizowała akcję dostarczania deklaracji do wszystkich mieszkańców z pomocą sołtysów i poleconych przez nich osób. Po zebraniu wypełnionych deklaracji urzędnicy gminy sprawnie wprowadzili je do systemu CEEB

W naszej gminie mamy wielu mieszkańców, więc dotarcie z informacjami do wszystkich nie jest proste. Zorganizowanie akcji z deklaracjami do CEEB wymagało od nas sporych nakładów czasowych i finansowych. Ułatwienie mieszkańcom dostępu do tzw. deklaracji przyniosło świetne efekty. – mówi Artur Boruta – Sekretarz Gminy Chełmiec

W Piwnicznej – Zdrój rozesłano deklaracje w formie przesyłek bezadresowych z pomocą Poczty Polskiej. Jest to szybki i stosunkowo tani sposób dotarcia do wszystkich mieszkańców. Pomocne okazało się także wsparcie ze strony miejscowych księży, którzy ogłaszali informacje o zbiórce danych do bazy CEEB.

Gmina Rytro postawiła na informowanie mieszkańców o obowiązku złożenia deklaracji na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Informacje przekazywane były również w formie papierowej jako oficjalna informacja od wójta gminy.

Co istotne, w wymienionych przypadkach zdecydowana większość deklaracji została przesłana do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem urzędów gminy. Warto jednak przypomnieć, że deklarację można złożyć także elektronicznie za pośrednictwem strony https://www.zone.gunb.gov.pl

Dodatkową motywacją do wypełnienia deklaracji do CEEB dla wszystkich Małopolan powinien być fakt, że aby uzyskać dodatek osłonowy z rządowej Tarczy Antyinflacyjnej konieczne jest zgłoszenie swoich źródeł ogrzewania na paliwa stałe do CEEB (mówią o tym zapisy we wniosku) – o szczegóły warto zapytać w swoim urzędzie gminy lub sprawdzić na stronie rządowej.

Więcej informacji o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajduje się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).