Czy ograniczać liczbę samochodów w miastach?

W dniu 19 czerwca 2018 roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Urzędu Miasta Krakowa oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego uczestniczyli w spotkaniu nt. stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej w Pradze.

Wyjazd odbył się w ramach prowadzonej wymiany doświadczeń między partnerami projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Był doskonałą okazją, by poznać procedurę, zgodnie z którą Czesi wprowadzają w swoim kraju tzw. LEZ-y (ang.: Low Emission Zones), czyli strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej. Są to strefy, ktore wprowadzone w miastach, ograniczają znacznie ruch samochodowy w ich obrębie.  Strona polska miała okazję bliżej poznać studia wykonalności LEZ w Pradze, Ostrawie oraz Brnie, zapoznać się zarówno z plusami, jak i ewentualnymi minusami takiego rozwiązania.

Nasi południowo-zachodni sąsiedzi borykają się z zanieczyszczeniami powietrza pochodzącymi głównie z emisji komunikacyjnej. Stąd duży nacisk na ograniczanie ruchu samochodowego w miastach. Wprowadzenie tego rodzaju stref należy do kompetencji samorządów lokalnych. Niezbędna jest jednak ścisla współpraca na szczeblu centaralnym. Konieczność przygotowania odpowiedniej infrastruktury, która odpowie na potrzeby komunikacyjne mieszkańców po wprowadzeniu stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, to zadanie dla władz na poziomie krajowym.

W ramach spotkania przedstawiono również działania i osiągnięcia projektu zintegrowanego LIFE, który realizowany jest m.in. w Małopolsce, Czechach i Słowacji.

[easy_image_gallery gallery=”737″]

 

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).