Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych. Ruszył Program Ciepłe Mieszkanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił kolejny, ogólnopolski program antysmogowy. Ciepłe mieszkanie to program dopłat przeznaczony dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

W czwartek 21 lipca br. NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany przestarzałego ogrzewania i poprawę efektywności energetycznej w mieszkaniach. Program skierowany jest do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, którzy będą mogli starać się o dotację w swoich gminach. Budżet programu wynosi 1,4 mld zł.

Środki na ogrzewanie mieszkań

Wysokość możliwej do otrzymania dotacji zależeć będzie od dochodów beneficjenta. Określone zostały trzy poziomy dofinansowania, dla których przedział maksymalnej dotacji wynosi od 15 tys. zł do 37,5 tys. zł.

Jednocześnie, w celu wzmocnienia walki ze smogiem, przewidziano dodatkowe rozwiązania. Dotyczą one osób mieszkających na terenie gmin, które znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczonych pod względem jakości powietrza. Mieszkańcy tych obszarów mogą wnioskować o jeszcze wyższą kwotę dotacji. Wówczas, w zależności od dochodów, może to być odpowiednio 35, 65 oraz 95 proc. kosztów kwalifikowanych zadań.

Koordynacją programu zajmą się gminy

W programie Ciepłe Mieszkanie właściciele lokali nie będą składać wniosków bezpośrednio do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Dokumenty przyjmowane będą przez gminy. To właśnie one odpowiadają w programie za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków, zawieranie umów i przydział środków dotacyjnych właścicielom mieszkań.

To pierwszy taki ogólnopolski program adresowany do właścicieli mieszkań zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych. To idealne uzupełnienie dotychczasowych form wsparcia finansowego. Teraz także mieszkańcy bloków i kamienic mają szanse na wymianę starych pieców z dofinansowaniem. Mam nadzieję, że małopolskie gminy włączą się do programu, dając tym samym szansę swoim mieszkańcom na sięgnięcie po te środki

podkreślił Józef Gawron – wicemarszałek województwa małopolskiego 

Gminy również we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych (mieszkańców), zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych.

Samorządy gminne mogą ubiegać się w WFOŚiGW o fundusze potrzebne do realizacji programu na swoim terenie. Dokumentację, z którą powinny się zapoznać przygotowując wniosek o dofinansowanie można znaleźć na stronie programu: Ciepłe Mieszkanie. W przypadku dodatkowych pytań udostępniona została również specjalna skrzynka e-mail: cieplemieszkanie@nfosigw.gov.pl.

Poziomy dofinansowania

Poziom 1 – podstawowy: dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 120 tys. zł

  • do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł
  • do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł – dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 2 – podwyższony: dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają kwoty:

  • 1 673 zł w gosp. wieloosobowym
  • 2 342 zł w gosp. jednoosobowym

Wówczas poziom dofinansowania może wynieść:

  • Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł
  • Do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł – dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 3 – najwyższy: dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają kwoty:

  • 900 zł w gosp. wieloosobowym
  • 1260 zł w gosp. jednoosobowym

Wówczas poziom dofinansowania może wynieść:

  • Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł
  • Do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł – dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).