Dofinansowanie instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) uruchamia dofinansowanie na działania zmierzające do rozwoju wykorzystania OZE w klastrach energii, spółdzielniach energetycznych, a także przez prosumentów zbiorowych. Celem programu jest wsparcie przyspieszenia rozwoju OZE w Polsce i promowania lokalnych inicjatyw energetycznych mających potencjał do odegrania znaczącej roli w polskiej transformacji energetycznej.

Dwa etapy wsparcia inicjatyw

Zaplanowany na wrzesień br. nabór wniosków jest pierwszą częścią kompleksowej Inwestycji B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Projekt zakłada bowiem dwa etapy wsparcia:

  1. Ministerstwo dofinansuje 139 projektów zawierających działania przedinwestycyjne. Wsparcie na tym etapie obejmie działania na rzecz opracowania optymalnego modelu prawnego, organizacyjnego i biznesowego potrzebnego do uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej. Będzie to np. opracowanie lub aktualizacja koncepcji rozwoju, czy wsparcie dalszych działań związanych z rozwojem społeczności i przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
  2. Druga część obejmie wyłonienie 10 najbardziej zaawansowanych projektów społeczności energetycznych, które uzyskają dofinansowanie dla demonstracyjnych instalacji OZE.

Rozwinięte klastry energii mogą startować od razu od II etapu. Dla spółdzielni energetycznych przewidziano natomiast wsparcie w ramach jednego, całościowego planu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • klastry energii w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
  • spółdzielnie energetyczne w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki, które nie są członkami istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub obywatelskich społeczności energetycznych OZE.

Kiedy zaczyna się nabór?

Obecny nabór rozpocznie się 12 września br. i będzie prowadzony w trybie ciągłym do osiągnięcia zakładanej liczby projektów. Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez stronę: https://wod.cst2021.gov.pl/ 

Maksymalne kwoty wsparcia wynoszą:

  • Dla klastrów energii – 1 550 tys. zł
  • Dla spółdzielni energetycznych – 400 tys. zł
  • Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – 1 400 tys. zł

Pula środków do wykorzystania to aż 95,5 mln euro

Więcej informacji o naborze oraz całej inwestycji znajduje się na stronie www.spolecznoscienergetyczne.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Transformacji