Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne”

systemy-1

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zmniejszenia zużycia energii w budynkach oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Typ projektów

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu – modernizacja energetyczna budynków:
szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów i itp,
obiektów zabytkowych, tzn. takich, które zostały wpisane do Rejestru zabytków lub znajdują się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej,
obiektów sakralnych,
budynków towarzyszących zdefiniowanych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz budynki administracyjno – gospodarcze należące do podmiotów wymienionych w ust. 7.4 pkt 1), lit. e), jak również należące do tych podmiotów budynki zamieszkania zbiorowego związane z kultem religijnym, (klasztory, domy rekolekcyjne, domy pielgrzyma) – zakres rzeczowy możliwy do realizacji przez podmioty określone w ust. 7.4 pkt. 1) lit. e) programu,
domów studenckich,
innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki – zakres rzeczowy możliwy do realizacji przez podmioty określone w ust. 7.4 pkt. 1) lit. a), b), e) programu.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki lub tylko samej dotacji lub samej pożyczki.

Budżet programu

Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do 400 000 tys. zł, w tym:

  1. dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacja) – do 350 000 tys. zł,
  2. dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczka) – do 50 000 tys. zł.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 12.09.2019 r. do 20.09.2019 r., oddzielnie dla dotacji i oddzielnie dla pożyczki. W przypadku, gdy wnioskodawca złoży na realizację tego samego przedsięwzięcia dwa wnioski (w formie dotacji i pożyczki), załączniki należy dołączyć wyłącznie do wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki.

Informacja o koordynatorze programu

Koordynatorem programu jest Pan Edward Kolbusz, nr tel.: 22 45 95 876

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW