Droga do emisji przemysłowych pod kontrolą! Zaproszenie na webinar

droga

Polski Alarm Smogowy, Europejskie Centrum Czystego Powietrza oraz Fundacja Frank Bold serdecznie zapraszają na webinar “Droga do emisji przemysłowych pod kontrolą”, który odbędzie się 23 czerwca w godzinach 12.00-14.30.

Będziemy rozmawiać o:

 • rozwiązaniach problemu emisji odorowych poprzez zmiany regulacyjne;
 • usprawnieniu Inspekcji Ochrony Środowiska w kontekście kadrowo –
  finansowym;
 • udziale społeczeństwa w postępowaniu o wydanie pozwolenia emisyjnego.

Jak wziąć udział w webinarium?

Wydarzenie w formule online. Uczestnictwo wymaga rejestracji.
Link do rejestracji: https://live.evenea.com/347-505-484

Agenda spotkania:

 • 12:00 – 12:15 – Wprowadzenie do dyskusji, prezentacja wybranych wyników raportu „Droga do czystego powietrza” – Magdalena Ukowska, Fundacja Frank Bold
 • 12:15 – 14:00 Sesja panelowa, W panelu wezmą udział:
 1. Magdalena Ukowska – Frank Bold, Radczyni Prawna
 2. Grzegorz Horwacik – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Skawina
 3. Ryszard Listwan – Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
 4. Tomasz Pietrusiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Prowadzenie: Michał Niewiadomski, Rzeczpospolita
Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań prelegentom!

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).