Dzień informacyjny LIFE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprasza do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE 2022. Tegoroczna konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym. Wydarzenie będzie inaugurować kolejny, już drugi nabór wniosków do Programu LIFE w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca 2022 roku, w godz. 10:00 – 15:30, w Airport Hotel Okęcie. Spotkanie będzie również transmitowane online na kanale NFOŚiGW na platformie Youtube. Tym z Państwa, którzy nie będą mieli możliwości bezpośredniego uczestnictwa polecamy transmisję online. Link do transmisji zostanie podany w przeddzień wydarzenia.

21 maja 2022 roku Program LIFE, ten jedyny w swoim rodzaju instrument finansowy zarządzany na poziomie Unii Europejskiej, poświęcony wyłącznie finansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu świętuje 30 lecie swego funkcjonowania. Wydarzenie organizowanie przez NFOŚiGW ma być zatem nie tylko uroczystą inauguracją naboru wniosków w roku 2022, ale także celebracją tej rocznicy. Nie zabraknie atrakcji i będzie też okazja do dobrej zabawy.

W trakcie konferencji przybliżone zostaną poniższe zagadnienia:

  • możliwości i zasady ubiegania się o dofinansowanie LIFE w naborze 2022, ze  wskazaniem odmiennych rozwiązań w stosunku do lat poprzednich,
  • zakres wsparcia merytorycznego i finansowego, jakie oferuje NFOŚiGW dla wnioskodawców i beneficjentów LIFE,
  • prezentacje i kontakt z autorami/realizatorami wybranych projektów LIFE oraz możliwość skorzystania z doświadczenia Beneficjentów na etapie ich przygotowania i realizacji.

Gośćmi konferencji będą m.in:

  • Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu MKiŚ, Główny Konserwator Przyrody,
  • Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu MKiŚ,
  • Maja Mikosińska – Kierownik Sektora Przyroda w agencji wykonawczej Komisji Europejskiej CINEA.

Uczestnicy będą mieli również okazję bliżej zapoznać się z projektami LIFE prezentowanymi na specjalnie przygotowanych na tę okazję stoiskach. W wydarzeniu będą brali udział przedstawiciele dwóch małopolskich projektów zintegrowanych LIFE:

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”

Ponadto podczas wydarzenia będzie można wymienić poglądy dotyczące aplikowania do LIFE bezpośrednio z Beneficjentami projektów. Będzie można również przedyskutować swoje pomysły na realizację projektów ze specjalistami Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE, gotowymi by wspierać Państwa w wysiłkach i w miarę możliwości rozwiać pojawiające się wątpliwości.

Zgłoszenia

Serdecznie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konferencji w terminie do 9 czerwca do godz. 15:00

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod poniższym linkiem.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).