Edukacja ekologiczna z dofinansowaniem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z promocją ochrony środowiska w ramach Programu „Edukacja Ekologiczna”.

Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży

Inicjatywa ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej oraz propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska wśród najmłodszych. Adresatami efektów programu są przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie objęci obowiązkiem szkolnym.

Finansowanie projektów ma formę dotacji. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie aż do 90% kosztów kwalifikowanych, natomiast pozostałe podmioty do 80%. Maksymalna kwota dotacji dla jednego zadania nie może przekroczyć 50 000 zł. Jest to także limit sumy dotacji dla jednego beneficjenta.

Na jakie działania edukacyjne można przeznaczyć środki?

Dofinansowaniu mogą podlegać różnorodne przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, w tym:

  1. Zajęcia, warsztaty, wycieczki edukacyjne, szkolenia.
  2. Konkursy ekologiczne, turnieje wiedzy ekologicznej, olimpiady.
  3. Ścieżki przyrodnicze.
  4. Kampanie informacyjno-edukacyjne.
  5. Akcje, happeningi, festiwale.
  6. Publikacje, materiały edukacyjne, artykuły.
  7. Inne działania z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania zasady zrównoważonego rozwoju.

Kto może skorzystać?

O dotacje mogą się ubiegać podmioty, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna. Wśród potencjalnych beneficjentów znajdują się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje czy inne podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Jak składać wnioski?

Nabór wniosków trwa do 11 marca 2024 roku. Ponadto, maksymalny termin realizacji zadań w ramach programu to 21 października br.

Wnioski należy złożyć w dwóch wersjach – elektronicznej za pomocą Portalu Beneficjenta oraz w formie podpisanej tradycyjnie (papierowo) lub elektronicznie przez Platformę ePUAP (wykorzystując podpis kwalifikowany). Aby aplikacja została rozpatrzona, oba rodzaje wniosków muszą dotrzeć do Wojewódzkiego Funduszu do godziny 15:30 ostatniego dnia naboru.

Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje oraz wymagania znajdują się na oficjalnej stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do skorzystania z szansy na wsparcie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska. Wspólnie możemy przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród najmłodszych oraz społeczności lokalnych, dążąc do zrównoważonego rozwoju naszego regionu.