Efekty realizacji Programu ochrony powietrza w 2016 roku

Efekty realizacji Programu ochrony powietrza

Podsumowaliśmy efekty działań Województwa Małopolskiego i lokalnych samorządów w walce ze smogiem w 2016 roku. Pierwsze efekty już są:

  • zlikwidowano 7,3 tys. nieekologicznych kotłów;
  • wykonano termomodernizację ponad 480 budynków – dzięki czemu te obiekty są nie tylko tańsze w utrzymaniu, ale również bardziej przyjazne dla środowiska;
  • w gminach zainwestowano łącznie 640 mln zł na działania związane z ochroną powietrza – z czego 96 mln na wymianę kotłów;
  • sfinansowano zakup 120 ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej (w większości dla Krakowa);
  • gminy wybudowały 77 km ścieżek rowerowych, co uzupełnia wielki projekt Województwa Małopolskiego VeloMałopolska, w ramach którego na koniec 2017 r. będziemy mieć łącznie 310 km tras rowerowych;
  • powiększa się także grono mieszkańców, którzy korzystają z ekologicznych sposobów ogrzewania. Tylko w 2016 roku zanotowano 6,8 tys. nowych odbiorców gazu i 270 nowych przyłączy do sieci ciepłowniczej;
  • gminy mocno włączyły się też w kontrole spalania odpadów. W 2016 roku udało się przeprowadzić ich 6,6 tys., z czego w ponad tysiącu przypadków wykryto  naruszenia przepisów.

Efekty realizacji Programu ochrony powietrza

Efekty walki ze smogiem

Walka o czyste powietrze to jednak batalia, która będzie jeszcze trwać kilka najbliższych lat. Samorząd województwa małopolskiego będzie wspierał dalszą wymianę pieców w Małopolsce – w regionalnym programie operacyjnym na ten cel przeznaczamy łącznie 295 mln zł, dzięki czemu zostanie wymienione ponad 26,5 tys. przestarzałych kotłów węglowych.

Zachęcamy Państwa również do obejrzenia krótkiego podsumowania działań Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza:

Ocena realizacji efektów wdrażania Programu ochrony powietrza realizowana jest w ramach działania D.1 „Monitoring  efektów  wdrażania  Programu ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego” projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z programu LIFE Unii Europejskiej.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).