Eko Zakopane w walce o czyste powietrze

zakopane

II faza projektu LIFE IP MALOPOLSKA była realizowana w okresie od kwietnia 2018r. do grudnia 2019r. W ramach II fazy przewidziane zostały dwa główne obszary zainteresowania: Lokalne działania edukacyjno-informacyjne oraz Wsparcie kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej dla Małopolski. Ponadto Ekodoradca Urzędu Miasta Zakopane realizował działania komplementarne związane głównie z programami dofinansowania do modernizacji istniejących instalacji grzewczych opartych o wykorzystanie nieekologicznych kotłów. Stare kotły wymieniono na nowe źródła ciepła np. geotermalne, gazowe, pompy ciepła, czy nowoczesne kotły opalane pelletem lub ekogroszkiem.

EkoZakopane

Stoisko programu LIFE było obecne podczas wielu wydarzeń i eventów. Zaliczyć do nich należy m.in. II Międzynarodowe Forum Energetyki i Środowiska EkoZakoapne 2018, Bieg pod Wielką Krokwią, Dzień Pszczół, X Europejskie targi produktów regionalnych, akcję Czyste Tarty oraz Spotkania z Filmem Górskim, a także akcję sadzenia rodzimych gatunków drzew. W trakcie wydarzeń Ekodoradca udzielił również informacji odnośnie wymagań uchwały antysmogowej oraz poinformował o możliwości skorzystania z dofinansowania do nowego źródła ogrzewania.

Tablice informacyjne

Zakopiańskie szkoły podstawowe zostały wyposażone w tablice informujące o aktualnej jakości powietrza. Tablice zostały zawieszone w miejscach widocznych, najczęściej przy wejściu głównym. Dzięki temu dzieci, jak również rodzice, mają wiedzę odnośnie stanu jakości powietrza w danym dniu wyrażonego na tablicy za pomocą piktogramu. Na tablicy znajdują się również zalecenia w przypadku wystąpienia znacznego poziomu zanieczyszczeń w powietrzu.

Czujnik pyłu PM10 zamontowano również w centrum miasta, a jego pomiary wyświetlane są na elektronicznej tablicy informacyjnej przy wejściu głównym do Urzędu Miasta Zakopane. Odbyło się to w ramach kampanii Polskiej Spółki Gazownictwa ”Przyłącz się, liczy się każdy!”.

Spotkania z mieszkańcami

Ekodoradca zorganizował także liczne spotkania z mieszkańcami. Jednym z nich było spotkanie informacyjne dla mieszkańców w Zakopiańskim Centrum Edukacji. Wydarzenie dotyczyło wpływu smogu na zdrowie oraz dotacji na wymiany starych kotłów węglowych na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania.

Kolejne spotkanie zorganizowano dla mieszkańców rejonu ul. Krzeptówki, Przewodnika Józefa Krzeptowskiego, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 w Zakopanem. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, radni, przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, a także Ekodoradca.

Działania lokalne na rzecz czystego powietrza

Ekodoradca wziął udział w nagrywaniu odcinka poświęconemu ekologii. Telewizja Polska wraz z pracownikiem urzędu i mieszkańcami Zakopanego nagrała odcinek z serii „Pod Tatrami„.

Spotkania z lokalnymi liderami są to cykliczne zebrania Eko-zespołu, które obejmują dyskusje z radnymi miejskimi, dyrektorami szkół oraz Komendantem Policji.

Warsztaty ekologiczne

Jednym z ciekawszych działań edukacyjnych były warsztaty ekologiczne w których udział wzięła setka dzieci z Zakopiańskich szkół. „Warsztaty ekologiczne – Zakopane w czystej atmosferze”, zorganizowano dla dzieci i młodzieży. Ich celem było upowszechnienie wiedzy z zakresu poprawy efektywności energetycznej, a także przekazanie informacji w jaki sposób zmniejszyć zużycie surowców energetycznych. Ponadto skupiono się na popularyzacji wiedzy z zakresu niskiej emisji, zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływu na zdrowie. Warsztaty poprowadzono w formie paneli tematycznych.

Kontrole budynków

Ekodoradca przeprowadził wiele kontroli budynków ogrzewanych paliwami stałymi. Szczególnie tych które podlegały wymianie źródła ciepła na ekologiczne. Podczas kontroli sprawdzano zgodność wykonanych prac z postanowieniami umowy dotacyjnej. Ekodoradca objął kontrolą również budynki z podejrzeniem nieprzestrzegania uchwały antysmogowej.

Wymiana kotłów w gminie Zakopane

W latach 2018-2019 aż w 292 budynkach wymieniono stare źródło ogrzewania na nowe ekologiczne. Gmina Zakopane prowadzi wiele działań, aby poprawić jakość powietrza w swoim regionie. Jednym z działań, mających na celu szybszą redukcję zanieczyszczeń jest opracowanie i analiza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2914-2020 działanie 4.4 , podziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, projekt ‘’Rozwój sieci ciepłowniczej w Zakopanem. Ten cel ekologiczny zostanie osiągnięty poprzez podłączenie mieszkańców do sieci geotermalnej oraz wymianę starych kotłów na na paliwo stałe.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).