Ekodofinansowania dla rolników

The,Farmer,Holds,A,Money,Bag,On,The,Background,Of

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne są wprowadzone uchwałą antysmogową przepisy obligujące posiadaczy starych urządzeń na paliwa stałe do ich wymiany. Uchwała antysmogowa nie dotyczy tylko i wyłącznie osób prywatnych. Także działalność gospodarcza i rolnicza, w miejscach gdzie użytkowane są urządzenia małej mocy niewymagające uzyskania pozwoleń na emisję gazów lub pyłów do powietrza, musi dostosować się do wymogów uchwały antysmogowej. Dla przypomnienia szczegółowe wymogi dotyczące uchwał możesz znaleźć tu.

Jednym z zadań wynikających wprost z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego jest opracowanie przewodnika z zakresu finansowania dostosowania działalności rolniczej do priorytetów ochrony powietrza i ochrony klimatu. Dlatego już od grudnia w ramach współpracy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w comiesięcznych przeglądach ekodofinansowań przygotowywanych przez Ekodoradców dla biznesu pojawiać się będą również informacje dotyczące dostępnych dofinansowań dla branży rolniczej. Biuletyny publikowane są na stronie EkoFinansowanie.

Z Biuletynu dowiemy się o programie Agroenergia, jak i o innych dostępnych na rynku opcjach.

Przypominamy, że Ekodoradca dla biznesu to partner każdego przedsiębiorcy, który zainteresowany jest rozwojem firmy zgodnie z obowiązującymi trendami oraz przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. Ekodoradca to praktyczny przewodnik po meandrach proekologicznych rozwiązań oraz zasobach wiedzy i informacji w zakresie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Do zadań Ekodoradców należy informowanie, edukowanie oraz doradzanie.

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.: +48 12 376 91 58
e-mail: ekodoradcy@mcp.malopolska.pl

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).