Ekodoradcy kształcą się dla Was

IMG 2292

Za nami kolejne warsztaty dla małopolskich ekodoradców. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu LIFE. Swoje działania zaprezentowali ekodoradcy czterech małopolskich gmin.

Projekt LIFE

Realizacja Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” opiera się głównie na działaniach ekodoradców. W 55 małopolskich gminach pracuje aż 62 ekodoradców. Na co dzień osoby te udzielają mieszkańcom porad w kwestiach związanych z wymianą pieców węglowych oraz możliwością pozyskiwania dofinansowania. Dotychczas udzielili ponad 535 993 porad mieszkańcom i przyjęli 15 945 wniosków o wymianę kotłów.

Wymiana doświadczeń

Od 2016 roku ekodoradcy działają w obszarze swoich gmin. Dzięki ich aktywności coraz więcej Małopolan dowiaduje się o uchwale antysmogowej. W trakcie szkolenia ekodoracy z gmin: Rzepiennik Strzyżewski, Łapsze Niżne, Ciężkowice i Rabka-Zdrój przedstawili działania, które dotychczas zrealizowali. Dzięki wymianie doświadczeń pozostałe gminy zyskały możliwość zaczerpnięcia inspiracji do organizacji warsztatów, szkoleń czy konkursów dla mieszkańców. Reprezentanci gmin przedstawili sposoby prowadzenia inwentaryzacji źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych. Omówili także skuteczne sposoby pozyskiwania dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.

Ekodoradcy posiadają dużą wiedzę, którą chętnie się dzielą. Sieć ekodoradców umożliwia sprawną komunikację i wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi regionami Małopolski. Teraz do działań w terenie włączą się także ekodoradcy dla biznesu, którzy będą wspierali przedsiębiorców w pozyskiwaniu dofinansowania

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Nowe wyzwania

W ostatnich dniach Województwo Małopolskie zostało wyróżnione spośród 42 węglowych regionów Europy. Projekt zgłoszony przez województwo został wybrany do wsparcia w ramach pomocy technicznej dla regionów węglowych. Ekodoradcy poznali szczegóły programu START Platformy Coal Regions in Transition i perspektywę wdrażania strategii niskoemisyjnej i pilotażowych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Dowiedz się więcej

Warsztaty realizowane były w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie – w ramach działania C2.

Więcej o działaniach ekodoradców znajdziecie Państwo tutaj.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).