Ekodoradcy po kolejnej edycji studiów

Zdjęcie grupowe absolwentów drugiej edycji studiów

10 stycznia 2020 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych z zakresu energetyki i ochrony powietrza. Była to druga edycja, ciszących się dużym zainteresowaniem zajęć, podczas których kształcili się ekodoradcy.

Eksperci w gminach

W ramach zintegrowanego projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, zatrudnionych jest 60 ekspertów. Ich rolą jest inicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Ekodoradcy, bo o nich mowa, przede wszystkim udzielają porad związanych z doborem bardziej ekologicznych sposobów ogrzewania. Pozyskują zewnętrzne wsparcie finansowe na realizację programów pomocowych dla mieszkańców i wspierają ich w korzystaniu z tych programów. Ich ważnym zadaniem jest także prowadzenie akcji edukacyjnych.

Specjalistyczne studia podyplomowe

Aby wiedza pracowników samorządowych była jak najbardziej aktualna i oparta na najnowszych doniesieniach branżowych, Województwo Małopolskie, w ramach porozumienia z AGH, uruchomiło drugą edycję interdyscyplinarnych studiów podyplomowych z zakresu energetyki i ochrony powietrza. W trakcie dwusemestralnych studiów (2018/2019) kształciło się 49 osób, w tym 13 ekodoradców. Brało w nich udział także 27 osób z innych gmin Małopolski, m.in. z Zabierzowa, Kłaja i Żabna.
Zajęcia realizowane były głównie przez Wydział Energetyki i Paliw oraz m.in. Politechnikę Krakowską, firmę Polinvest, Fundację na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia”, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydział Humanistyczny AGH.

Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję i żywię głęboką nadzieję, że zdobyta na studiach wiedza oraz umiejętności praktyczne będą służyły Państwu w pracy zawodowej oraz przyczynią się do polepszenia jakości powietrza w naszym regionie

– powiedział Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Program studiów obejmował 193 godziny zajęć (116 godzin wykładów oraz 77 godzin ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych).
Absolwenci posiedli szeroką i specjalistyczną wiedzę na temat źródeł niskiej emisji i pomiarów zanieczyszczeń. Poznali metody i możliwości zmniejszenia niskiej emisji oraz wiedzą jak je wdrażać na poziomie lokalnym.
W związku z tym, że praca ekodoradcy, to nie tylko praca w urzędzie, ale także w terenie, studia oferowały warsztaty z wystąpień publicznych oraz budowania komunikatu masowego.

Intensyfikacja działań

”Z czystym sumieniem mogę polecić takie studia, szczególnie osobom, które zajmują się kwestiami ochrony powietrza. Na pewno, każdy znajdzie interesujący go temat i zdobędzie wiedzę, którą będzie mógł wykorzystać na co dzień w swojej pracy zawodowej”

– podsumowuje Magdalena Gzyl, ekodordca ze Słomnik, absolwentka II edycji studiów.

Pracownikom samorządowym zajmującym się ochroną powietrza oferowane są szkolenia, warsztaty, udział w seminariach i konferencjach. Ukończenie studiów – im dedykowanych – pozwoli zintensyfikować działania na rzecz ochrony powietrza. Dodatkowo, aktywne uczestnictwo w zajęciach, stanowi bazę wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy osobami współdziałającymi w programie LIFE. Wszystko po to, aby osiągnąć wspólny cel – czyste powietrze.

Trzecia edycja studiów

Łącznie, w ramach dwóch edycji studiów podyplomowych 2016/2017 i 2018/2019, kształciło się 116 osób. Istnieje jednak ciągła potrzeba zgłębiania wiedzy w zakresie ochrony powietrza oraz bieżących możliwości pozyskania środków na działania prośrodowiskowe. Dlatego Województwo Małopolskie, w ramach projektu LIFE planuje uruchomienie jesienią 2020 r. kolejnej – trzeciej edycji studiów. Informacje o kolejnym naborze na studia będą zamieszczone na stronie:  https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/


 

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).