Projekt ekoMałopolska

ekoMalopolska logo

Dotychczas obowiązujące przepisy w zakresie ochrony i kształtowania środowiska nie są w dostatecznym stopniu realizowane w gminach województwa małopolskiego. W związku z tym powstał nowy projekt – ekoMałopolska. Jego zadaniem jest podjęcie ambitnych i zdecydowanych działań w celu poprawy jakości środowiska w naszym województwie m.in. poprzez wzmocnienie działań programowych, edukacyjnych oraz popularyzowanie proekologicznych praktyk.

W ramach projektu ekoMałopolska wdrażane będą kompleksowe działania dla wszystkich komponentów środowiska. Projekt ten integruje najważniejsze obszary ochrony środowiska: jakość powietrza, zapobieganie zmianom klimatycznym, gospodarkę odpadami oraz ochronę przyrody i krajobrazu.

ekomalopolska

Do jego najważniejszych zadań należy m.in.: aktualizacja Programu ochrony powietrza, wzmocnienie roli ekologicznych źródeł transportu, wdrożenie działań prośrodowiskowych na etapie prowadzonych zamówień publicznych, wprowadzenie doradztwa środowiskowego dla mieszkańców i firm w postaci Ekodoradców i Ekodoradców dla biznesu, umożliwienie mieszkańcom zgłaszania przypadków nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska za pomocą Ekointerwencji, a także zwiększenie obszarów zielonych poprzez tworzenie ekoParków. Działania będą wdrażane w perspektywie 5 lat – do 2023 roku.

Aktualizacja programu ochrony powietrza

Celem strategicznym aktualizowanego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2030 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Konieczna jest jak najszybsza poprawa jakości powietrza w regionie m.in. poprzez zwiększenie nacisku na powstawanie budynków z ekologicznym ogrzewaniem, bez paliw stałych. Do głównych założeń programu należy także lepsza ochrona mieszkańców przed skutkami zanieczyszczonego powietrza poprzez informowanie o zagrożeniu smogiem przy niższych niż dotychczas przekroczeniach dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza.

Promowanie proekologicznego transportu

Projekt ekoMałopolska zakłada m.in. zachęcanie Małopolan do korzystania z takich form transportu jak rowery, hulajnogi czy rolki (tzw. UTO). W tym celu planowane jest: dostosowanie tras rowerowych dla rolkarzy i miłośników hulajnóg, utworzenie 90 km nowych tras rowerowych Velo Małopolska już do 2020 roku, a docelowo aż 1000 km, spójne oznakowanie i inwentaryzacja wszystkich szlaków rowerowych w Małopolsce, atrakcyjny program turystyki rowerowej, system rekomendacji miejsc przyjaznych rowerzystom, oferta gastronomiczna i noclegowa przy trasach rowerowych oraz kontynuacja organizowanych przez Województwo Małopolskie wydarzeń dla miłośników jazdy na rowerze takich jak: Rodzinne Rajdy Rowerowe i Małopolska Tour.

EkoRewolucja w urzędach

W ramach projektu ekoMałopolska planuje się m.in.: rezygnację z plastikowych naczyń i produktów jednorazowego użytku w usługach cateringowych i podczas wydarzeń organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, wykorzystywanie wyłącznie papieru biurowego z recyklingu oraz zakup lub wynajem samochodów w najwyższej dostępnej normie emisyjnej lub pojazdów elektrycznych, hybrydowych lub gazowych.

Ekodoradcy dla mieszkańców w każdej gminie

Planowane jest wprowadzenie doradztwa środowiskowego dla mieszkańców w postaci zatrudnienia Ekodoradców w każdej małopolskiej gminie. Działanie to podyktowane jest niezwykle pozytywnie ocenianymi dotychczasowymi rezultatami projektu zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, który koordynowany jest przez Województwo Małopolskie i angażuje 55 małopolskich gmin. Ekodoradcy będą wsparciem dla mieszkańców w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru najlepszego ekologicznego źródła ogrzewania, podniesienia efektywności energetycznej budynku i zaoszczędzenia na ogrzewaniu. Pomogą także w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie na wymianę kotłów z programu Czyste Powietrze i Stop Smog.

Ekodoradcy dla biznesu

Projekt ekoMałopolska zakłada zatrudnienie Ekodoradców dla biznesu w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości. Pomogą oni obniżyć koszty prowadzenia działalności m.in. poprzez: zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i pomieszczeń, zminimalizowanie powstawania odpadów i wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Ekodoradcy dla biznesu wskażą na możliwości pozyskania środków finansowych na wsparcie innowacji i modernizacji w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz będą wsparciem w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymagań środowiskowych i przepisów prawnych.

Ekointerwencje

Dzięki Ekointerwencji każdy mieszkaniec może zgłosić przypadki spalania odpadów, sprzedaży węgla złej jakości oraz użytkowania instalacji i paliw niezgodnych z uchwałą antysmogową. W celu zgłoszenia udostępniono poniższy formularz:

ekointerwencje
https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja

Zgłoszenie jest automatycznie przekazywane do właściwej instytucji, która podejmuje interwencję. Jesienią 2019 planowane jest także w tym celu uruchomienie aplikacji mobilnej.

Małopolski ekoPark

EkoMałopolska zakłada utworzenie więcej zielonych miejsc do odpoczynku, zabawy i przyjemnego spędzania czasu w kontakcie z naturą. W tym celu powstanie program wsparcia finansowego dla gmin na powstanie nowych lub adaptację istniejących terenów zielonych i rekreacyjnych dla mieszkańców. EkoPark będzie posiadał ekologiczną infrastrukturę, np. oświetlenie LED z panelem fotowoltaicznym, czujnik jakości powietrza z wyświetlaczem, stojaki na rowery i ławki z materiałów recyklingowych. Jego ważnym elementem będą także m.in. łąki kwietne, rośliny miododajne, budki dla ptaków, krzewy, drzewa, różne gatunki roślin kształtujących krajobraz. Na terenie ekoParku nie zabraknie także atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Kryteria aktywności środowiskowej gmin

Cześć gmin unika realizacji swoich obowiązków w zakresie prowadzenia kontroli spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej ze względu na obawy negatywnej oceny tych działań przez mieszkańców. W związku z tym projekt ekoMałopolska zakłada wprowadzenie mechanizmu zachęcającego gminy do większego zaangażowania w realizację obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Jednym z takich mechanizmów będą kryteria oceny aktywności środowiskowej gmin. W ramach powyższych kryteriów Województwo Małopolskie będzie wyróżniać gminy, które wykazują się aktywnością w zakresie działań środowiskowych. Uzyskają one preferencje w programach konkursowych ogłaszanych przez Województwo Małopolskie np. referencje w ramach środków unijnych będą dotyczyć przyznawania dodatkowych punktów w ramach oceny dla projektów dotyczących obszaru gmin o wyższej pozycji w rankingu.

Konsultacje projektu

Konsultacje projektu ekoMałopolska oraz kryteriów aktywności środowiskowej gmin potrwają do 31 maja 2019 r. Zachęcamy do przesłania swoich uwag za pomocą poniższego formularza konsultacyjnego.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Filipem Szatanikiem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Środowiska ds. edukacji i promocji pod nr telefonu: 508 017 545.

Formularz konsultacyjny

W ramach prowadzonych konsultacji udostępniono poniższy formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag do projektu.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).