EU Green Week 2021 – Europejski Zielony Tydzień 2021 w Małopolsce!

artykuł

Czym jest EU Green Week 2021?

To jedna z największych proekologicznych konferencji w Europie, towarzyszą jej również wydarzenia partnerskie na całym kontynencie. Głównym organizatorem EU Green Week – Europejskiego Zielonego Tygodnia jest Komisja Europejska. W tym roku wydarzenie przebiegało pod hasłem „Zero zanieczyszczeń to zdrowsi ludzie i zdrowsza planeta”. Tegoroczna konferencja odbywała się online od 31 maja do 4 czerwca. Była to niesamowita okazja dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz mediów do wymiany doświadczeń w zakresie ochrony środowiska. W tym roku jednym z prelegentów był przedstawiciel Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Screenshot 2021-07-08 Home

Projekt LIFE IP MALOPOLSKA bierze udział w obchodach

W ramach obchodów tegorocznej edycji partnerzy Projektu LIFE IP MALOPOLSKA zaplanowali szereg wydarzeń pod hasłem „Zero zanieczyszczeń powierza”. Akcje skierowane były przede wszystkim do mieszkańców i odbywały się od 3 maja do 6 czerwca 2021 roku, a ich głównym celem było promowanie punktów konsultacyjnych Programu „Czyste Powietrze” w każdej małopolskiej gminie. Ekodoradcy radzili jak szybko i sprawnie wymienić stary piec na ekologiczne źródło ogrzewania. Informowali również mieszkańców o możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze„. Ekodoradcy rozstawili swoje stanowiska obok najczęściej uczęszczanych miejsc na terenie gminy, takich jak rynki i targi miejskie. Oprócz tego część z nich zaplanowała szereg dodatkowych akcji, między innymi konkursy, prelekcje, akcje sprzątania gminy wpisujące się w tematykę tegorocznej edycji Europejskiego Zielonego Tygodnia. Poniżej przedstawiono krótkie relacje z najciekawszych wydarzeń.

1625736358179883
Konferencja #EUGreenWeek2021

Punkt konsultacyjny w plenerze w gminie Czernichów

W gminie Czernichów na przełomie maja i czerwca Ekodoradczyni była dostępna w punkcie konsultacyjny przed budynkiem urzędu. Zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość pozyskania informacji na temat dofinansowań na wymianę kotła lub na inne działania termomodernizacyjne. Dodatkowo Ekodoradczyni oferowała swoją pomoc w wypełnianiu wniosków na dofinansowania. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Czernichów
Europejski Zielony Tydzień w gminie Czernichów

Szereg wydarzeń w gminie Gromnik

Gmina Gromnik aktywnie włączyła się w działania w ramach tegorocznej edycji Europejskiego Zielonego Tygodnia. Zaplanowano wiele wydarzeń i atrakcji dla dorosłych, a także najmłodszych mieszkańców. Jednym z nich było sprzątanie terenów gminy we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. W akcję włączyli się pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz seniorzy i dzieci. Nadleśnictwo Gromnik podarowało uczestnikom sprzątania sadzonki drzew iglastych. Ponadto w gminie zorganizowano konkurs plastyczny pod tytułem „Przywracamy Ziemię„, w ramach którego uczestnicy musieli przygotować prace na temat postaw proekologicznych. Ostatnim z wydarzeń był Dzień Dziecka w plenerze. Tego dnia Ekodoradczyni zaplanowała mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, między innymi udział w grze wielkoformatowej „Czyste Powietrze”, quizy i zabawy proekologiczne.

Gromnik2
Europejski Zielony Tydzień w gminie Gromnik

Rowerowy Green Week w gminie Piwniczna Zdrój

Europejski Zielony Tydzień 2021 w gminie Piwniczna Zdrój upływa pod znakiem przejażdżek rowerowych. W dniach 29-30 maja odbyło się wydarzenie promujące rower jako ekologiczny środek transportu.

Piwniczna Zdrój
Europejski Zielony Tydzień w gminie Piwniczna Zdrój

Punkt informacyjny w gminie Łapsze Niżna

W dniu 12 maja br. w Urzędzie Gminy w Łapsze Niżna utworzono ogólnodostępny punkt informacyjny. Interesanci mieli możliwość pozyskania informacji o dofinansowaniach na wymianę kotła oraz montaż OZE w ramach projektów gminnych oraz Programu „Czyste Powietrze„. Dodatkowo Ekodoradczyni przygotowała ekspozycje próbek różnego rodzaju paliw, w szczególności biomasy, węgla, w tym zakazanych mułów i flotokoncentratów. W ramach ekspozycji Ekodoradczyni zachęcała mieszkańców do kupowania opału dobrej jakości oraz obowiązku posiadania świadectwa jakości paliw. Oprócz tego w puncie znajdował się miernik jakości powietrza, który informował mieszkańców o aktualnym stanie powietrza.

Łapsze Niżne
Europejski Zielony Tydzień w gminie Łapsze Niżne

Punkt konsultacyjny i zajęcia dla najmłodszych w gminie Nawojowa

W Gminie Nawojowa, Europejski Zielony Tydzień przebiegał pod znakiem promocji punktu obsługi programu „Czyste Powietrze”. W ramach tego Ekodoradca udzielał informacji na temat pozyskania dofinansowań na działania proekologiczne. Oprócz tego Ekodoradca informował mieszkańców gminy o zapisach uchwały antysmogowej, przypominając o konieczności wymiany starych nieefektywnych kotłów. Najmłodsi mieszkańcy gminy mieli okazję do wzięcia udziału w zajęciach poświęconych tematyce ochrony powietrza.

Nawojowa
Europejski Zielony Tydzień w gminie Nawojowa

Spektakl „Podniebna Misja” w gminie Sucha Beskidzka

Gmina Sucha Beskidzka przygotowała dla najmłodszych mieszkańców gminy spektakl ekologiczny „Podniebna misja” w Centrum Kultury i Filmu. Głównym celem przedstawienia było przybliżenie tematu niskiej emisji, segregacji odpadów i ochrony środowiska. Oprócz treści edukacyjnej spektakl został wzbogacony bogatą scenografią i efektami specjalnymi.

Sucha Beskidzka
Europejski Zielony Tydzień w gminie Sucha Beskidzka

Zajęcia w szkołach w gminie Tomice

W maju Ekodoradczyni odwiedziła szkoły i przedszkola na terenie gminy Tomice (Zespół Szkolno-Przedszkolnych w Witanowicach, Szkołę Podstawową w Woźnikach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach). Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat przyczyn powstawania smogu oraz działań służących poprawie stanu jakości powietrza.

Tomice
Europejski Zielony Tydzień w gminie Tomice

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).