Europejski Instrument Miejski – rusza kolejny nabór!

4

Eurepean City Facility to inicjatywa, która wspiera samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii (SEAP, SECAP i inne). Jego nadrzędnym celem jest mobilizacja inwestycji w obszarze zrównoważonej energii w europejskich miastach i gminach. 

W ramach EUCF można ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 60 000 EUR oraz pomoc ekspercką podczas prac nad wybraną koncepcją, obejmujących takie działania jak przygotowanie studiów wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe, analizy ryzyka, działania koordynacyjne i organizacyjne.

Główne cele inicjatywy EUCF:

  • dostarczenie miastom praktycznej wiedzy technicznej i finansowej, inspirowanej najlepszymi praktykami europejskimi, w celu pobudzenia inwestycji publicznych i prywatnych,
  • budowanie kompetencji urzędników w opracowywaniu nowych projektów i zapewnienie im narzędzi oraz możliwości tworzenia sieci kontaktów i transferu wiedzy,
  • ułatwienie dostępu, zwłaszcza małym i średnim gminom, do finansowania prywatnego oraz finansowania ze środków UE. M.in.: Europejski Fundusz Strukturalny i Inwestycyjny (EFSI), program Horyzont 2020 oraz usługi Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). 
  • skuteczne wykorzystanie wiedzy beneficjentów EUCF w celu dotarcia do ponad 10 000 miast i społeczności oraz zachęcenie do dalszych działań w miastach europejskich. 

Proces składania wniosków jest prosty oraz przejrzysty i składa się z dwóch etapów: weryfikacji kwalifikowalności oraz złożenia pełnego formularza aplikacyjnego

I NABÓR

Od 25 maja do 2 października 2020 r. trwał pierwszy nabór do EUCF, podczas którego złożono ponad 250 wniosków z całej Europy! Jedynie 11 aplikacji z krajów Europy Środkowej i Wschodniej otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. EUR na opracowanie koncepcji inwestycyjnych. Jako jedyne 2 gminy z Polski w wyniku I naboru nagrodzono: Sztum oraz Piaseczno. Sztum przygotuje Koncepcję Inwestycyjną dla pakietu działań, które docelowo pozwolą osiągnąć samowystarczalność energetyczną. Przygotowane zostaną analizy dotyczące budowy nowych źródeł OZE i magazynów energii oraz segmentu dostaw wody, kanalizacji i oczyszczania ścieków. Za 12 miesięcy gotowa będzie Koncepcja, która ułatwi pozyskanie środków na rozpoczęcie realizacji tych inwestycji. Dla Piaseczna grant EUCF to również początek bardzo ambitnego kompleksowego programu transformacji energetycznej, redukcji emisji CO2 i poprawy jakości powietrza. Koncepcja Inwestycyjna, która zostanie przygotowana z grantu obejmie plan budowy ekologicznej elektrociepłowni i rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniem nowych odbiorców.

II NABÓR

Od 29 marca do 31 maja potrwa drugi nabór, w którym grant w wysokości 60 000€ otrzyma ponad dwa razy więcej wnioskodawców niż w przypadku pierwszej edycji. Rozszerzona została też lista kwalifikowalnych JST (m.in. o powiaty, obszary metropolitarne i związki gmin). Zespół EUCF zachęca miasta w całej Unii Europejskiej do zidentyfikowania swoich projektów z zakresu zrównoważonej energii oraz do kontaktowania się z krajowym ekspertem, który pozostaje do dyspozycji wnioskodawców.

Ważna informacja!
Szablony dokumentów wymaganych w drugim naborze mogą się nieznacznie różnić, od tych wymaganych w 2020 r. Aktualnie obowiązujące dokumenty dostępne są na oficjalnej stronie EUCF w zakładce „Application process”.

Oficjalna strona internetowa: https://www.eucityfacility.eu/home.html

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).