Forum Gospodarcze w Monachium

grafika 1

W dniach 20–22 lutego w siedzibie Akademii Izby Przemysłowo–Handlowej w Monachium (Industrie– und Handelskammer Akademie, Orleansstraße 10–12) odbyło się Forum Gospodarcze dla przedsiębiorstw z Polski i z Bawarii poświęcone energii ze źródeł  odnawialnych (Wirtschaftsforum für bayerische und polnische Unternehmen).

Forum zostało zorganizowane przez Niemiecką Izba PrzemysłowoHandlowa w Monachium i Górnej Bawarii (IHK für München und Oberbayern) we współpracy z AHK Polska i Powiatem Monachijskim (Landkreis München), w ramach wieloletniej współpracy pomiędzy starostwami Krakowskim, Wielickim i Monachijskim.

W trakcie forum przedstawiono:

  • Stan obecny i perspektywy na przyszłość: Energia ze źródeł odnawialnych w Bawarii – Dr Norbert Ammann, kierownik działu środowisko, energia i surowce naturalne w Izbie Przemysłowo–Handlowej w Monachium,
  • Szanse rozwoju biznesowego w zakresie energii pozyskiwanych ze źródeł naturalnych w Polsce – Piotr Morowiec, prawnik i współpracownik kancelarii Rödl & Partner,
  • Agencja energetyczna Ebersberg–Monachium jako siła napędowa przełomu w polityce energetycznej – Hans Gröbmayer, menadżer ds. ochrony środowiska. 

Podczas spotkania swoją działalność w zakresie OZE oraz budownictwa energooszczędnego i zielonego przedstawili: SPCleantech, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Horizone Studio, BLOK Architekci oraz Columbus Energii S.A.

Uchwały antysmogowe i projekt LIFE

Podczas otwartej dyskusji zaprezentowano doświadczenia Województwa Małopolskiego w zakresie: ograniczania niskiej emisji (wprowadzenie uchwał antysmogowych), realizacji projektu zintegrowanego LIFE oraz energetyki odnawialnej.

Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami jest częścią zadania E.3, realizowanego w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).