Dofinansowanie straży miejskich i gminnych

Program Ochrony Powietrza obliguje gminy do monitoringu przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska. Jednocześnie zapewnienia doposażenia straży gminnej/międzygminnej, aby te w pełnym zakresie mogły prowadzić swoje działania. Środki na ten cel przewidziano w ramach Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027.

Dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027

W grudniu 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła program „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”. W ramach tych środków będą realizowane działania związane m.in. z łagodzeniem skutków transformacji energetycznej, czy ochroną środowiska. W ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla Środowiska, działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza zaplanowano m.in. realizację projektu pn. „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Pokrycie kosztów zatrudnienia nowych strażników gminnych. Za koszt kwalifikowalny uznane zostanie wyłącznie zatrudnienie na umowę o pracę co najmniej 1 nowego strażnika gminnego w wymiarze 1 pełnego etatu na okres minimum 30 miesięcy (maksymalnie 36 miesięcy),
 2. Doposażenie straży gminnych/międzygminnych w niezbędny sprzęt do prowadzenia kontroli, w tym zakup np.:
  • sprzętu do poboru i zabezpieczenia próbek popiołu lub paliwa,
  • czujników czadu,
  • dronów do wstępnej weryfikacji i typowania budynków do kontroli, przy czym dopuszcza się również koszt wynajmu dronów (w tym wynajmu wraz z obsługą) – w zależności od tego, czy bardziej uzasadniony jest koszt zakupu, czy też wynajmu dronów,
  • wilgotnościomierzy do drewna,
  • kamery termowizyjnej,
  • sprzętu mobilnego do sporządzania protokołu kontroli – laptop, tablet, drukarka mobilna, terminal elektroniczny z drukiem,
  • miernika jakości powietrza oraz/lub wyświetlacza prezentującego wyniki pomiarów,
  • pojazdu spełniającego wymogi ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. pojazdu elektrycznego lub hybrydowego lub napędzanego gazem ziemnym lub napędzanego wodorem, przy czym rekomenduje się zakup pojazdu elektrycznego),
 3. Koszty opinii biegłych, ekspertów i opracowań eksperckich do prowadzonych kontroli i postępowań, koszty analizy próbek,
 4. Wydruk materiałów informacyjnych (ulotki, broszury) o wymaganiach przepisów i dostępnych dofinansowaniach, skierowanych do mieszkańców,
 5. Udział strażników w szkoleniach/kursach dotyczących procedury poboru próbek, prawidłowego prowadzenia kontroli i postępowania w razie wykrycia naruszeń, szkoleń z obsługi zakupionego sprzętu.

Elementy dofinansowywane w zakresie realizowanych projektów muszą być wykorzystywane do zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska z priorytetowym potraktowaniem przepisów dotyczących ochrony powietrza.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 600 000 PLN na gminę. Dopuszcza się pozyskanie wielokrotności tej kwoty w przypadku, gdy projekt będzie dotyczył wsparcia straży międzygminnych (max. wartość dofinansowania mnożona przez liczbę gmin tworzących straż międzygminną).

Nabór do programu rozpoczął się 23 listopada br. i potrwa do 16 lutego 2024 r.

Więcej informacji o naborze znajduje się na stronie: https://www.fundusze.malopolska.pl/nabory/4303-dzialanie-25-wdrazanie-programu-ochrony-powietrza-typ-projektu-zapewnienie-wyposazenia.