Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na głęboką modernizację energetyczna budynków użyteczności publicznej. Działania poprawiające efektywność energetyczną są bardzo ważne, gdyż nowoczesne urządzenia grzewcze zmniejszą koszty ogrzewania budynków ale również poprawią jakość powietrza.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W dofinansowaniu udział mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, spółki prawa handlowego, jednostki naukowe oraz uczelnie, instytucje kultury, podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, kościoły i związku wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych.

  • W ramach RPO WM możliwe jest dofinansowanie jedynie tych projektów, względem których przeprowadzono postępowania środowiskowe w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 90%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis. 

Gdzie i kiedy składamy wniosek?

Zachęcamy do złożenia wniosku w systemie elektronicznym e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl od dnia 31 stycznia 2023 roku do dnia 3 marca 2023 roku do godzinny 15:00.

Ważne informacje

  • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lipcu 2023 roku.
  • Zakończenie finansowe oraz rzeczowe projektu musi zostać dokonane do końca grudnia 2023 r.
  • W ramach konkursu przeprowadzanego w 2023 r. nie dopuszcza się realizacji projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” / projektów realizowanych w oparciu o program funkcjonalno- użytkowy.
  • Za wydatki kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną oraz wydatki poniesione zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  • W zakresie określonym przez audyt energetyczny finansowane mogą być dodatkowe elementy poprawiające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.rpo.malopolska.pl