Gmina Myślenice walczy o czyste powietrze i chce pożegnać się z węglem!

Infografika - lokalna uchwała antysmogowa

Gmina Myślenice idzie w ślady innych małopolskich gmin, które na mocy przyjętych uchwał wprowadzają od 2030 roku całkowity zakaz spalania węgla. Zarząd Województwa Małopolskiego skierował właśnie do konsultacji społecznych projekt lokalnej uchwały antysmogowej. Teraz głos należy do mieszkańców.

Coraz więcej małopolskich samorządów decyduje się na odważniejsze kroki w walce o czyste powietrze. Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, na wniosek zainteresowanych gmin możliwe jest przyjęcie lokalnych uchwał antysmogowych. Najważniejszym założeniem lokalnych uchwał antysmogowych jest całkowite odejście od węgla od 2030 roku. W gminie Myślenice od 1 lipca 2022 roku nie będzie również możliwe instalowanie nowych kotłów węglowych, a od początku 2023 roku zaostrzone zostaną wymagania w zakresie emisji dla nowo instalowanych kotłów, kominków i ogrzewaczy na drewno i pelet. Lokalna uchwała nadal zobowiązuje samorządy do przestrzegania terminów wymiany źródeł ciepła określonych już w uchwale antysmogowej dla Małopolski. Oznacza to, że na wymianę kopciucha pozostaje tylko czas do końca roku.

Zapisy w projekcie lokalnej uchwały antysmogowej dla gminy Myślenice

Myślenice dają dobry przykład

W trosce o zdrowie i komfort życia mieszkańców samorząd Myślenic podejmuje zdecydowane kroki w walce o czyste powietrze. W ubiegłym roku gmina przeznaczyła blisko 2 mln zł na wymianę przestarzałych źródeł ogrzewania w ramach lokalnego programu dotacyjnego. Myślenice zajmują również wysokie miejsce w rankingu wymiany starych kotłów w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. W połączeniu z gminnym programem dofinansowań i ulgą termomodernizacyjną, pozwoliło to wielu domostwom na pokrycie 100% kosztów inwestycji. W wymianie trujących kotłów wspiera mieszkańców trzech Ekodoradców zatrudnionych w gminie, którzy doradzają w wyborze ekologicznego źródła ogrzewania i oferują pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Oprócz tego Myślenice inwestują w odnawialne źródła energii, w ramach tego budują farmy fotowoltaiczne, tworzą magazyny energii i wspierają osoby dotknięte ubóstwem energetycznym. Dzięki temu są liderem klastra energii „Eko Energia – Klaster Energii Ziemi Myślenickiej”.

Ruszają konsultacje z mieszkańcami

Urząd Marszałkowski zachęca do zapoznania się z projektem uchwały dostępnej są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Społeczne oraz pod adresem https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/Do wglądu znajdują się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Królewska 56. Opinie i uwagi do projektu uchwały można zgłaszać do 28 lutego br. za pomocą formularza internetowego lub pisemnie na adres Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).