Gmino Koniusza, poznaj swojego Ekodoradcę!

Ekodoradca Koniusza Michał Bochenek

Zapraszamy do kolejnego artykułu z cyklu Poznaj swojego Ekodoradcę! Cykl jest połączony z warsztatami Ekodoradców, podczas których dzielą się oni swoimi doświadczeniami, wiedzą i kreatywnymi pomysłami na walkę ze smogiem. W dniu dzisiejszym prezentujemy działania Michała Bochenka – Ekodoradcy zatrudnionego w Gminie Koniusza w ramach projektu LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze

Przychodzi do Ciebie mieszkaniec gminy, który chce szybko i sprawnie załatwić sprawę. Jak ma się przygotować do takiej wizyty? Co powinien wiedzieć, by zaoszczędzić czas spędzany w urzędzie?

Michał Bochenek, Ekodoradca Gminy Koniusza: Najpierw powinien zadać sobie pytanie, co chce załatwić? Czy będzie to pozyskanie informacji jaki kocioł grzewczy kupić? A może chce uzyskać dofinansowanie? Czy w obrębie jego zainteresowań leży termomodernizacja domu? A może chce zainwestować w odnawialne źródła energii? Jeżeli mieszkaniec pyta mnie o dofinansowanie na nowy kocioł, to interesuje mnie m.in.: w jakim stanie jest jego budynek, czy jest ocieplony, czy ma wymienioną stolarkę okienną i drzwiową? Jeśli dom spełnia wymagania, jest zmodernizowany, to jestem w stanie pomóc w otrzymaniu dofinansowania na kocioł. Natomiast jeżeli ten dom nie jest ocieplony, ma stare okna, a przez dach ucieka ciepło, to w takim wypadku mogę doradzić staranie się o uzyskanie pożyczki na termomodernizację w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czyli najważniejsze, by mieszkaniec wiedział w jakim stanie, pod względem efektywności energetycznej, jest jego budynek.

Michał Bochenek: Co do zasady – tak.  Dopiero po rozpoznaniu sytuacji mogę takiej osobie przekazać informacje gdzie i kiedy powinien złożyć wniosek, na jakim formularzu, gdzie ma szukać dalszych informacji, ponieważ nie wszystko uda się załatwić w urzędzie gminy.  Natomiast jeżeli chodzi o nasze wewnętrzne programy dofinansowania inwestycji, od razu przekazuję informacje, jak wygląda pozyskanie takiego dofinansowania, jakie wymagania należy spełnić, na jakie kwoty można liczyć i generalnie jaka jest dalsza procedura postępowania.

Jak oceniasz świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy Koniusza?

Michał Bochenek: Kiedy przyszedłem do pracy nie było najlepiej. Teraz, powoli, sytuacja ulega poprawie. W ostatnich kilku latach temat smogu był bardzo popularny w mediach. W samej gminie zatrudniono Ekodoradcę, którego celem jest między innymi podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony jakości powietrza. Poza tym ludzie coraz bardziej zainteresowani są tematem, dopytują, informują się wzajemnie, np. sąsiad sąsiada. Jest  to zrozumiałe, bo dlaczego jedna rodzina inwestuje w ekologiczne ogrzewanie, a kilka metrów dalej mieszka osoba, która pali w starym kopciuchu i truje całą okolicę? Wychodzenie do ludzi, rozmowa, spotkania z dorosłymi i dziećmi, to wszystko przynosi efekty.

Jakie masz plany na swoją zawodową przyszłość? Co chciałbyś osiągnąć w 2018 r. jako ekodoradca?

Michał Bochenek: Dotychczas skupiałem się na spotkaniach z osobami dorosłymi oraz z przedszkolakami i dziećmi ze szkół podstawowych. Teraz chciałbym więcej zaangażować się w edukację w szkołach  średnich, gdzie współpraca jest o tyle trudniejsza, że samo  przekazanie wiedzy to nie wszystko. Powinniśmy młodych ludzi zaktywizować, zachęcić do brania udziału w różnych spotkaniach, inicjatywach, konkursach, które pomogą tą wiedzę usystematyzować, utrwalić. Na ten moment głównym wyzwaniem jest tak przekazać tą wiedzę młodzieży, by była zainteresowana tematem i chętnie angażowała się w działania, które proponujemy.

Więcej o działaniach Ekodoradcy Gminy Koniusza dowiesz się ze strony na Facebook’u: Koniusza w zdrowej atmosferze

[easy_image_gallery gallery=”726″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).