I edycja Programu Stażowego „Klimat dla Przyszłości”

plakat kdp v2(2) z kodem-1

Ministerstwo Klimatu wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapraszają studentów i absolwentów uczelni technicznych do udziału w I edycji Programu Stażowego „Klimat dla Przyszłości”.

Ta ciekawa inicjatywa pozwoli młodym ludziom zdobyć wymagane na rynku doświadczenie oraz unikatową wiedzę od ekspertów z sektora publicznego. Ważne, żeby przyszłych stażystów interesowały zagadnienia dotyczące polityki klimatycznej i racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska.

Kto może wziąć udział?

W I edycji Programu Stażowego mogą wziąć udział: studenci lub absolwenci najlepszych uczelni technicznych i rolniczych w Polsce według rankingu Perspektywy – szczegóły w ogłoszeniu o naborze (do pobrania na stronie)

Jakie wynagrodzenie może otrzymać stażysta?

Każdy Stażysta otrzyma wynagrodzenie z tytułu odbywania stażu w wysokości 3 800 PLN brutto miesięcznie.

Jak aplikować na staż?

Terminy

Zgłoszenia można wysyłać od 28 sierpnia do 28 września 2020 r.
Staż trwać będzie 12 miesięcy – od listopada 2020 r. do października 2021 r.

Jakie są zasady wyboru kandydatów?

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych maksymalnie 30 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. Podstawą decyzji o przyjęciu na staż będą formalne i merytoryczne kryteria wyboru kandydatów.

Kryteria wyboru kandydatów:

Obligatoryjne:

  1. Rozmowa kwalifikacyjna, której głównym elementem jest prezentacja przygotowana przez kandydata na wybrany spośród określonych przez Organizatorów Stażu i Partnerów Programu temat
  2. Test wiedzy – próg zaliczenia 60%
  3. Test weryfikujący znajomość języka angielskiego – próg zaliczenia 60%


Opcjonalne:

  1. Udokumentowana praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem administracji publicznej.
  2. Udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat).

Kontakt:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.klimatdlaprzyszlosci@klimat.gov.pl

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).