II Forum Energetyki Rozproszonej

25 listopada 2019 r. w AGH na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (bud. B-8, aula) odbyło się II Forum Energetyki Rozproszonej „Czysta energia dla każdego”. Wiodącym tematem wydarzenia było poszukiwanie sposobów zapewnienia jak najszerszym kręgom społeczeństwa możliwości partycypacji w nabierającej tempa transformacji energetycznej. Obrady toczyły się u progu nowej kadencji Parlamentu i Rządu RP, a więc w optymalnym czasie na szukanie odpowiedzi na strategiczne pytania o polski kształt transformacji i miejsce, jakie w niej zajmować będzie energetyka rozproszona. W trakcie Forum, przedstawiciele kluczowych dla rozwoju energetyki instytucji, przedstawili inicjatywy legislacyjne i programy wsparcia wzmacniające prosumentów oraz wspólnoty energetyczne.

Czysta energia dla każdego

W ramach forum przewidziano dyskusję nad rolą miast i regionów w transformacji energetycznej, a zwłaszcza ich inicjatywami służącymi włączaniu mieszkańców w rozwój lokalnej energetyki, likwidacji ubóstwa energetycznego oraz poprawie stanu środowiska. Podczas kolejnych sesji analizowane będą aspekty techniczne i rynkowe rozwijania takich inicjatyw, w tym działalności prosumenckiej oraz klastrów energii.

Fot. Tomasz Pluta

Organizatorami II Forum Energetyki Rozproszonej byli członkowie konsorcjum realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Dotychczasowe działania w ramach projektu KlastER, w szczególności badania ankietowe oraz dyskusje podczas seminariów i warsztatów, pozwoliły na zdiagnozowanie barier technologicznych, społecznych, rynkowych i legislacyjnych hamujących rozwój energetyki rozproszonej oraz wypracowanie rekomendacji działań służących optymalnemu wykorzystaniu jej potencjału w Polsce. Podczas II Forum zostały one poddane ocenie reprezentantów inicjatyw energetycznych, środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zaangażowanych w lokalne inicjatywy energetyczne. Przedstawiciele właściwych ministerstw, regulatora oraz operatora systemu dystrybucyjnego w miarę możliwości odnieśli się do zasygnalizowanych problemów oraz przedstawili sposoby konstruktywnego ich rozwiązywania.

Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przedstawił założenia Programu Ochrony Powietrza oraz zapowiedział planowane działania województwa na rzecz łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu.

II Forum Energetyki Rozproszonej skierowane było do przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.

Źródło: www.er.agh.edu.pl