Jak wprowadzać innowacje? Praktyczny przewodnik dla administracji

Jak wprowadzać innowacje?

Logo Krakowskiego Parku Technologicznego

Serdecznie polecamy publikację „Jak wprowadzać innowacje? Praktyczny przewodnik dla administracji” opracowaną przez Krakowski Park Technologiczny. W przewodniku zgromadzono wiele ciekawych i praktycznych pomysłów. Przykładowo, dowiemy się z niego, w jaki sposób warto konsultować trudne społecznie tematy, inwestycje czy decyzje administracyjne, by rozwiązania były jak najlepiej dostosowane do potrzeb odbiorców.

Publikacja jest dostępna na stronie KPT: LINK

Wielopoziomowa współpraca na rzecz wspólnego dobra

Pomysłów i sposobów na wzmocnienie współpracy administracji z mieszkańcami i biznesem jest wiele. Jednym z nich, zdecydowanie wartym polecenia, jest metodyka pracy zaproponowana przez Krakowski Park Technologiczny. Została ona wykorzystana między innymi podczas prac kreacyjno-konsultacyjnych nad dokumentami strategicznymi dla regionu, a także nad pilotażowymi wdrożeniami innowacyjnych rozwiązań polepszających funkcjonowanie i jakość życia mieszkańców w regionie.

W przewodniku „Jak wprowadzać innowacje? Praktyczny przewodnik dla administracji”, opracowanym przez KPT, na konkretnych przykładach opisano w jaki sposób warto konsultować trudne społecznie tematy, inwestycje czy decyzje administracyjne, czym są i dlaczego warto wprowadzać ko-kreacyjne, angażujące społeczności metody pracy. Zaprezentowano jak ten proces pracy przekłada się na jakość konsultacji oraz na samą wartość końcową, czyli efekt prowadzonego działania.

Małopolskie dobre praktyki

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Wszystkie przedstawione w przewodniku przykłady dotyczą działań zrealizowanych w województwie małopolskim. Należy do nich między innymi wspólne tworzenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, które odbyło się w szerokim, otwartym dialogu z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Taka forma pracy nie tylko zwiększyła akceptację społeczną dla rozwiązania, ale też dała gwarancję jego skutecznego wdrożenia.

Podobnie jest w przypadku testowania narzędzi informatycznych, rozwiązań architektoniczno-planistycznych czy nowych usług. Podejście to zostało wykorzystane zarówno przy tworzeniu koncepcji i realizacji mikroparku, testowaniu inteligentnej ławki, tworzeniu platformy do monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych, a także przy projektach rozwijanych we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym.

Wspólnym mianownikiem opisanych w publikacji przykładów jest proces współtworzenia, projektowania i testowania rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców i regionu. Na konkretnych przykładach pokazane zostały korzyści płynące z wykorzystania procesu ko-kreacji i wartość z angażowania społeczności lokalnej, przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych.

Pomocne wskazówki

Zrozumienie wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz właściwe podejście do potrzeb mieszkańców nie jest łatwym zadaniem. Z takim wyzwaniem coraz częściej mierzą się samorządy, które od lat prowadzą skuteczny dialog z mieszkańcami i przedsiębiorcami, wyważając potrzeby społeczności lokalnych oraz możliwości inwestycyjne administracji. Dzięki temu, że już na wstępnym etapie projektowania (rozwiązań, narzędzi, regulacji) włącza się użytkowników końcowych, administracja jest w stanie osiągnąć wymierne korzyści i zdecydowanie usprawnić późniejszy proces konsultacji.

Przewodnik powstał w ramach projektu Siscode, realizowanego przez KPT w latach 2018–2021, finansowanego ze środków programu Horyzont 2020.

Zachęcamy do lektury!

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).