Jak zapobiegać zmianom klimatu?

IMG 13501

Jak człowiek przyczynia się do zmian klimatu? Jakie są przyczyny i skutki zmiany klimatu? Jak zapobiegać zmianom klimatu?

W ramach Projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w dniu 12 czerwca br. odbyły się zajęcia on-line dotyczące zmian klimatu.

Zajęcie realizowano przy wykorzystaniu nowoczesnego narzędzia jakim jest Małopolska Chmura Edukacyjna.

Podczas wykładu, który  przeprowadziła Joanna Mieszkowicz z fundacji Aeris Futuro, uczniowie mogli dowiedzieli się jak działalność człowieka wpływa na klimat oraz w jaki sposób można ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Prelekcji wysłuchała młodzież z 11 szkół średnich z województwa małopolskiego:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bohaterów Westerplatte w Brzesku,
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu im. K.K. Baczyńskiego,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju,
 • Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie,
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie,
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach,
 • Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Bochni,
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie,
 • X Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Krakowie,
 • Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie – Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7.

Głównym celem zajęć było podniesienie świadomości młodzieży w kwestii wpływu działalności człowieka na klimat. Dla młodych ludzi wykład był doskonałym bodźcem do podejmowania działań na rzecz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez proste czynności w życiu codziennym.

Niewątpliwie zatrzymanie niekorzystnych zmian zachodzących na Ziemi  możliwe jest tylko wtedy, gdy świadomość społeczeństwa w tym zakresie ulegnie znaczącej poprawie.

Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach realizacji działania „E.2. Lokalna kampania edukacyjna i informacyjna promująca czyste powietrze” projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021.

Załączniki

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).