Kolejne Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia za nami

Profilaktyka przede wszystkim!

W sobotę 29 września na Rynku Głównym w Krakowie podczas imprezy plenerowej odbył się finał Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia. W trakcie imprezy ponad 25 podmiotów i organizacji promujących zdrowy tryb życia oferowało mieszkańcom Małopolski m.in. porady i konsultacje. Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia to wspólna akcja profilaktyczna Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków, która na dobre wpisała się już w jesienny kalendarz. Jej głównym celem jest upowszechnianie profilaktyki zdrowia wśród mieszkańców regionu.

Smog?! A co to takiego?

Podczas wydarzenia nie zabrakło akcentu związanego z ochroną powietrza. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprezentował projekt LIFE i działania z zakresu ochrony środowiska prowadzone przez Województwo Małopolskie. Stanowisko Zespołu Ochrony Powietrza cieszyło się bardzo dużą popularnością wśród odwiedzających. Zaprezentowano działanie oczyszczacza powietrza, a także rozdystrybuowano materiały edukacyjne z zakresu ochrony powietrza. Małopolanie chętnie brali udział w quizach i konkursach zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski. Laureaci konkursów otrzymali m.in.: zestawy oszczędności energii.

Zdrowie Małopolan

Coroczna tygodniowa akcja profilaktyczna Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków, to  świetna okazja do wykonania badań profilaktycznych. W trakcie trwania wydarzenia można skorzystać m.in. z przesiewowego testu anty HCV, badania słuchu, badania smokolajzerem oraz konsultacji pediatrycznych, internistycznych. Małopolanie mogli zasięgnąć informacji o zdrowotnych skutkach oddychania zanieczyszczonym powietrzem. W trakcie Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia zakłady opieki zdrowotnej z różnych miast Województwa Małopolskiego zaoferowały badania i konsultacje.  Nie zabrakło porad pulmonologów, alergologów i internistów. To głównie ci specjaliści od lat alarmują o nasilaniu się chorób górnych dróg oddechowych wśród dzieci i osób starszych.

Świadomość rośnie

Badania Krakowskiego Alarmu Smogowego wskazują na zwiększoną świadomość społeczną w zakresie związku zanieczyszczenia powietrza z utratą zdrowia, a także koniecznością dbałości o jakość powietrza. Blisko połowa badanych mieszkańców województwa małopolskiego przyznało, że zanieczyszczenie powietrza stanowi dla nich lub ich rodzin bardzo poważny problem. Tym bardziej warto zadbać o swoje zdrowie stosując ekologiczne, niskoemisyjne źródła ogrzewania budynków oraz pozyskiwania energii.

[easy_image_gallery gallery=”315″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).