Kolejny etap małopolskiego projektu LIFE

Uczestnicy szkolenia

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

W ramach projektu LIFE finansowane są innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie. Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

III faza projektu LIFE

29 sierpnia 2019 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie z Partnerami projektu zintegrowanego LIFE poświęcone planom na III fazę projektu zintegrowanego LIFE . Wzięło w nim udział ponad 70-u uczestników.

Zespół Zarządzający Projektem zaprezentował plan działań na III fazę projektu. Tradycyjnie już podstawę wszelkich działań będą stanowiły lokalne działania informacyjno – edukacyjne. Ekodoradcy zorganizują warsztaty i szkolenia dla mieszkańców Małopolski. W wybranych gminach powstaną także ścieżki edukacyjne powiązane z tematyka ochrony powietrza. Ponadto w ramach projektu zostanie dofinansowane wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane do przeprowadzania zajęć w zakresie ochrony powietrza (plansze, gry planszowe, gry podłogowe, pomoce dydaktyczne, gabloty informacyjne, małe laboratoria itp.),

Dodatkowo, w ramach programu, wsparciem zostaną osoby objęte ubóstwem energetycznym. Przy współpracy ekodoradców z ośrodkami pomocy społecznej i audytorami energetycznymi zostaną określone najpilniejsze potrzeby z zakresu oszczędności zużycia energii elektrycznej i termomodernizacji. Ekodoradcy będą także służyli pomocą przy doborze właściwej formy wsparcia finansowego dla mieszkańców objętych programem.

Kolejnym istotnym obszarem działań będą kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej. W ramach projektu zostaną wykonane badania próbek popiołu w celu stwierdzenia lub wykluczenia przypadków spalania odpadów. Innym istotnym celem projektu, wynikającym przede wszystkim z Programu Ochrony Powietrza, jest inwentaryzacja wszystkich źródeł ogrzewania na terenie gminy.

Efekty realizacji projektu zintegrowanego LIFE

Od początku realizacji projektu zintegrowanego LIFE tj. od 1 października 2015 r., ekodoradcy zatrudnieni w 55 gminach województwa małopolskiego aktywnie uczestniczyli w różnego rodzaju działaniach z zakresu  ochrony powietrza. Udzielali pomocy m.in. w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, przeprowadzali kontrole oraz badania kamerą termowizyjną. Ponadto organizowali spotkania i warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Zasięg działania

Dotychczas zorganizowano 4 791 spotkań i warsztatów związanych z tematyką ochrony powietrza. Spotkania te zgromadziły blisko 300 tys. mieszkańców Małopolski. Ekodoradcy często odwiedzali placówki oświatowe i edukowali dzieci m.in. na temat konsekwencji palenia śmieciami oraz dbałości o jakość powietrza w swoim otoczeniu. Aż 71 354 dzieci wzięło udział w warsztatach i konkursach z zakresu ochrony powietrza.

LIFE blisko mieszkańców

Ekodoradcy zapewniają bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w zakresie walki o czyste powietrze. Do tej pory udzielono blisko 523 tys. takich porad.

Małopolscy Ekodoradcy zaangażowani są również w kontrole spalania odpadów i badania kamerą termowizyjną. Przeprowadzono 5 402 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów, a w 150 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów. Badaniom kamerą termowizyjną poddano 2 863 budynków.

Wsparcie gmin

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu zintegrowanego LIFE rozdystrybuowali 911 504 sztuk materiałów edukacyjnych (np. ulotki, broszury, plakaty, książeczki i kolorowanki dla dzieci, torby ekologiczne, notatniki) o tematyce ochrony powietrza.

Ekodoradcy są także zaangażowani w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. Do tej pory rozpatrzyli 15 569 wniosków o dofinansowanie wśród mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Całkowita wartość pozyskanego przez ekodoradców dodatkowego dofinansowania wynosi około 453 mln euro.