Konkurs „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu”

panele-solarne,-dach

Województwo Małopolskie we współpracy z Politechniką Krakowską i partnerami zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pn. „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu”. Wydarzenie towarzyszy konferencji pn. „Jakość powietrza a efektywność energetyczna JPEE 2019”, która odbędzie się w dniach 20 – 21 listopada 2019 r.

Celem konkursu jest m.in. promocja innowacyjnych rozwiązań z dziedziny efektywności energetycznej i jakości powietrza, a także wpieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez promowanie przedsiębiorców, jednostek samorządowych i naukowców. Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy oraz zespoły naukowo – badawcze.

Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać do dnia 12.11.2019 r. na adres: mcbe@pk.edu.pl.

Laureaci zostaną nagrodzeni w kategoriach:

 • samorząd,
 • biznes,  
 • nauka.

Zwycięskie projekty otrzymają statuetki „Innowator w budownictwie 2019” oraz okolicznościowe listy gratulacyjne. Gala rozdania nagród odbędzie się 20.11.2019 r. w  Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, w Krakowie. Laureaci poszczególnych kategorii przedstawią zgłoszone rozwiązanie podczas konferencji w dniu 21.11.2019 r.

Wyniki konkursu będą podawane również do wiadomości publicznej na stronie internetowej Konferencji www.jpee.info.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 12 628-31-23.

Konkurs i konferencja są współorganizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Załączniki

 • doc formularz
  Wielkość pliku: 151 KB Pobrania: 333
 • pdf regulamin
  Wielkość pliku: 254 KB Pobrania: 341
 • pdf Zaproszenie
  Wielkość pliku: 113 KB Pobrania: 334

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).