Konsultacje społeczne Programu ochrony środowiska przed hałasem dla woj. małopolskiego

GLY 0553

Otwarte spotkanie konsultacyjne

W ramach konsultacji społecznych w dniu 17 grudnia br. w auli Szkoły Podstawowej w Morawicy odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne. Zebranie zgromadziło wielu zainteresowanych problemem hałasu lotniczego, głównie mieszkańców gmin znajdujących się w najbliższym otoczeniu portu lotniczego. Przedstawiciel firmy AkustiX z Poznania przedstawił prezentację, w której przybliżył temat ochrony akustycznej oraz proponowanych działań naprawczych. Po zakończeniu części merytorycznej miała miejsce debata. Każdy mógł odnieść się do przedstawianych w projekcie propozycji działań i zasięgnąć wiedzy nt. ograniczeń oddziaływania akustycznego.

Główne założenia Programu

Projekt Programu zakłada pięć głównych działań, do których będzie zobowiązane Lotnisko Kraków Airport. Główne znaczenie ma hałas nocny, który decyduje o zasięgu przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu.

  • Wprowadzenie kontroli poziomu emisji hałasu w porze nocnej – system „Quota Count”. Działanie te uwzględniają deklarowany poziom emisji hałasu statków powietrznych i liczbę operacji lotniczych.
  • Wprowadzenie obowiązywania ciszy nocnej („core night”) od godziny 1:00 do 5:00.
  • Obniżenie emisji hałasu innych źródeł niż pochodzący z operacji lotniczych. W tym celu proponuje się stosowanie rozwiązań z zakresu akustyki technicznej (osłony, obudowy, ekrany) czy zmniejszenie hałasu „źródła”. Należy także zadbać o poprawę jakości sprzętu, instalacji i urządzeń związanych z funkcjonowaniem Portu.
  • Kontynuowanie przez Port programu poprawy komfortu akustycznego mieszkańców wewnątrz OOU. W tym celu proponuje się finansowanie poprawy izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych.
  • Aktualizacja obszaru ograniczonego użytkowania. Podstawą działania będzie analiza porealizacyjna wynikająca z decyzji środowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2011 roku.

Uwagi i wnioski

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać do 31 grudnia br.

  • na adres e-mail: powietrze@umwm.malopolska.pl
  • pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
  • ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska.

Projekt Programu dostępny jest na stronie BIP UMWM w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/halas

Wersja papierowa jest wyłożona do wglądu w Departamencie Środowiska UMWM, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 – 16:00, od poniedziałku do piątku.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).