Konsultacje społeczne Programu ochrony środowiska przed hałasem dla woj. małopolskiego

GLY 0553

Otwarte spotkanie konsultacyjne

W ramach konsultacji społecznych w dniu 17 grudnia br. w auli Szkoły Podstawowej w Morawicy odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne. Zebranie zgromadziło wielu zainteresowanych problemem hałasu lotniczego, głównie mieszkańców gmin znajdujących się w najbliższym otoczeniu portu lotniczego. Przedstawiciel firmy AkustiX z Poznania przedstawił prezentację, w której przybliżył temat ochrony akustycznej oraz proponowanych działań naprawczych. Po zakończeniu części merytorycznej miała miejsce debata. Każdy mógł odnieść się do przedstawianych w projekcie propozycji działań i zasięgnąć wiedzy nt. ograniczeń oddziaływania akustycznego.

Główne założenia Programu

Projekt Programu zakłada pięć głównych działań, do których będzie zobowiązane Lotnisko Kraków Airport. Główne znaczenie ma hałas nocny, który decyduje o zasięgu przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu.

  • Wprowadzenie kontroli poziomu emisji hałasu w porze nocnej – system „Quota Count”. Działanie te uwzględniają deklarowany poziom emisji hałasu statków powietrznych i liczbę operacji lotniczych.
  • Wprowadzenie obowiązywania ciszy nocnej („core night”) od godziny 1:00 do 5:00.
  • Obniżenie emisji hałasu innych źródeł niż pochodzący z operacji lotniczych. W tym celu proponuje się stosowanie rozwiązań z zakresu akustyki technicznej (osłony, obudowy, ekrany) czy zmniejszenie hałasu „źródła”. Należy także zadbać o poprawę jakości sprzętu, instalacji i urządzeń związanych z funkcjonowaniem Portu.
  • Kontynuowanie przez Port programu poprawy komfortu akustycznego mieszkańców wewnątrz OOU. W tym celu proponuje się finansowanie poprawy izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych.
  • Aktualizacja obszaru ograniczonego użytkowania. Podstawą działania będzie analiza porealizacyjna wynikająca z decyzji środowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2011 roku.

Uwagi i wnioski

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać do 31 grudnia br.

  • na adres e-mail: powietrze@umwm.malopolska.pl
  • pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
  • ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska.

Projekt Programu dostępny jest na stronie BIP UMWM w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/halas

Wersja papierowa jest wyłożona do wglądu w Departamencie Środowiska UMWM, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 – 16:00, od poniedziałku do piątku.