Konsultujemy. Podziel się swoją opinią!

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na kolejny 3-letni okres. Wszyscy mamy wpływ na to czym na co dzień oddychamy, dlatego zależy nam na tym, aby zarówno mieszkańcy, jak i samorządy aktywnie i zgodnie realizowały Program ochrony powietrza.

W kierunku lepszej jakości powietrza

Pomimo widocznej w ostatnich latach, poprawy jakości powietrza w Małopolsce, wciąż występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń. W związku z tym, opracowana została aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Jego celem jest m.in. wyznaczenie zadań dla gmin, powiatów i województwa, a także innych jednostek, dzięki którym jakość powietrza poprawi się w możliwie najkrótszym czasie.

Na obszarze całego województwa występują przekroczenia poziomów pyłów zawieszonych oraz benzo(a)pirenu. Dodatkowo w Krakowie występuje przekroczenie poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu. Dotychczas zrealizowane działania naprawcze były pozytywnie oceniane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto efekt wdrażanych działań ma bezpośrednie przełożenie na poprawę wskaźników monitorowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Warto zwrócić uwagę na fakt, że aktualizowany Program kładzie większy nacisk na działania informacyjno-edukacyjne, oraz promuje takie działania jak: kompleksowa termomodernizacja budynków i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

Ruszają konsultacje społeczne

Więcej informacji o tym, w jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach znajduje się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje. Dostępny jest tam również projekt zaktualizowanego programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Termin na składanie uwag mija 20 października br.