Let’s fight pollution – współpraca z młodzieżą

Let’s fight pollution – współpraca z młodzieżą

 Zanieczyszczenie powietrza we wschodniej Europie jest w ostatnich latach jednym z wiodących tematów na arenie międzynarodowej. Powszechny dostęp do wyników pomiaru jakości powietrza, a także sukcesywnie zwiększająca się świadomość ekologiczna społeczeństwa, aktywizują coraz szersze gremia do dyskusji i wspólnego szukania rozwiązań tego problemu.

Inspiracje i wymiana doświadczeń

W dniach 4-11 czerwca 2018 r. w Małopolsce odbywały się spotkania i warsztaty zorganizowane przez Europejskie Centrum Młodzieży z Krakowa w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Projekt „Let’s fight pollution”  jest inicjatywą młodzieży z Polski i Ukrainy, która działa aktywnie w swoich środowiskach na rzecz poprawy jakości powietrza. Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej oraz działalność polegająca na przeciwdziałaniu negatywnemu zjawisku zanieczyszczenia powietrza i występowania smogu.

W dniu 7 czerwca 2018 r. przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego spotkał się z pomysłodawcami i realizatorami Projektu „Let’s fight pollution”  w celu przedstawienia działań podejmowanych w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W trakcie spotkania zaprezentowano dobre praktyki i rozwiązania realizowane przez województwo małopolskie. Przedstawiono specyfikę pracy ekodoradców, a także wyzwania jakie stoją przed gminami w związku z koniecznością redukcji niskiej emisji. Po prezentacji działań Małopolski młodzież zadawała wiele pytań dotyczących uchwały antysmogowej, a także kontroli palenisk. Ponadto uczniowie odwiedzili termy Podhalańskie oraz spotkali się z przedstawicielem gminy Zakopane, która również realizuje projekt LIFE.

Pomysły i plan działania

Reprezentanci Zespołu Szkół – Elektronicznych i Informatycznych z Sosnowca oraz z Ternopil School 5 with Advanced Foreign Languages z Ukrainy opracują szereg  materiałów m.in.: filmiki, scenariusze warsztatów antysmogowych, komiksy, które będą nawiązywały do ochrony powietrza.

Działania oddolne, realizowane na wielu płaszczyznach i adresowane do różnych odbiorców są szczególnie cenne, gdyż działają na zasadzie kuli śniegowej. Powodzenie małych projektów edukacyjno-informacyjnych, inspiruje pozostałych do tworzenia nowych, ciekawych rozwiązań. Zaś kształtowanie postaw proekologicznych i budowanie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej, to proces długotrwały, lecz niezmiernie ważny.

[easy_image_gallery gallery=”142″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).