Małopolanie wyczuleni na punkcie zanieczyszczania środowiska

GJ181119 008

Aplikacja „Ekointerwencja” cieszy się coraz większym powodzeniem wśród mieszkańców Małopolski. Od momentu wprowadzenia aplikacji , wpłynęło aż dwa tysiące zgłoszeń, związanych z łamaniem przepisów ochrony środowiska.

Które gminy wywiązują się z obowiązku?

Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Krakowie (166), gminach Zielonki (115), Wielkiej Wsi (103), Chrzanowie (89) oraz Wieliczce (73). Największą efektywnością w podejmowaniu działań ku weryfikacji naruszeń odznaczyła się gmina Zielonki, gdzie w ramach 115 zgłoszeń, podjęto działania aż w 112 przypadkach. Równie intensywne działania przeprowadzono w gminach: Proszowice, Nowy Targ, Zakopane, Oświęcim, Brzeźnica, Tarnów i Brzesko, gdzie procent realizacji zgłoszeń wyniósł od 89 – 96%.

W sierpniu przyjęliśmy aż 215 zgłoszeń o nieprawidłowościach środowiskowych, głównie o zanieczyszczaniu powietrza. Ekointerwencja niezmiennie cieszy się popularnością wśród Małopolan. Mobilizują się także samorządy i przeprowadzają kontrole. Cieszę się, że aplikacja pełni swoją rolę, choć liczę na to że kiedyś będziemy ją wygaszać z  wielką pompą, bo po prostu nie będzie już potrzebna

podsumował wicemarszałek Tomasz Urynowicz

Wakacje? Nie od odpowiedzialności!

W sierpniu przyjęto 215 nowych zgłoszeń. Gminy: Proszowice, Kraków, Zielonki, Chrzanów oraz Oświęcim odznaczają się największą ilością zawiadomień dotyczących łamania przepisów środowiskowych. Mieszkańcy Małopolski zgłosili 119 przypadków zanieczyszczenia powietrza w ciągu ubiegłego miesiąca. Skarżyli się głównie na żółty dym oraz nieprzyjemny zapach, który nie pozostawał bez znaczenia dla mieszkańców z sąsiedztwa.

Najczęstszym zgłaszanym naruszeniem było spalanie liści, plastiku oraz innych odpadów. Duża liczba zgłoszeń (62) dotyczyła również nielegalnych składowisk odpadów przy drogach, na polanach, czy w pobliżu rzeki.

Przedsiębiorcy nie bez zarzutów

Wśród przedsiębiorców, również do najczęściej zgłaszanych naruszeń należały zanieczyszczanie powietrza, ponieważ wpłynęło 12 wniosków w tej sprawie. Równie niepokojące były zgłoszenia dotyczące zrzutu ścieków lub nieczystości, działające inwazyjnie na środowisk gruntowo-wodne.

Spośród wszystkich zgłoszeń w sierpniu, 49 jest w trakcie weryfikacji. W przypadku 54 zakończonych kontroli nie wykryto naruszeń, natomiast w 13 przypadkach konieczna była interwencja: nałożono jeden mandat, w dwóch przypadkach udzielono pouczenia, a dziesięć incydentów zostało rozwiązane w inny sposób np. przez stałą obserwację miejsca. Na weryfikację naruszeń nadal oczekuje 99 zgłoszeń.

Gdzie szukać informacji?

Uruchomiony formularz elektroniczny jest dostępny na stronie powietrze.malopolska.pl. Mieszkańcy województwa Małopolskiego mogą za pośrednictwem aplikacji, zgłaszać przypadki naruszeń, powodujących zanieczyszczanie środowiska. Każde zgłoszenie zostaje przekierowane do właściwego organu kontroli. Jednocześnie Urząd Marszałkowski prosi  o informację zwrotną na temat wyników przeprowadzonych działań kontrolnych.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).