Małopolscy Ekodoradcy podnoszą swoje kompetencje!

Województwo Małopolskie zorganizowało kolejną, trzecią już edycję studiów podyplomowych z zakresu ochrony powietrza i energetyki. Naukę rozpoczęło ponad 30 pracowników z 27 małopolskich gmin. Kolejna edycja tych cieszących się dużym zainteresowaniem studiów to odpowiedź na ciągłą potrzebę zgłębiania wiedzy w zakresie ochrony powietrza. Wcześniejsze odsłony umożliwiły wykształcenie 116 słuchaczy.

Aby uzyskać założony cel, jakim jest czyste powietrze, konieczna jest współpraca na wielu płaszczyznach. Do walki o zdrową atmosferę potrzebne są nie tylko inwestycje, ale także wsparcie merytoryczne mieszkańców regionu i samorządów lokalnych. Studia podyplomowe z zakresu ochrony powietrza to odpowiedź na te potrzeby. Głęboko wierzę, że wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów będą służyły pracownikom samorządów w codziennej pracy zawodowej przyczyniając się do poprawy jakości powietrza w Małopolsce

przekazał Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Studia dedykowane są pracownikom gmin zajmującym się tematyką energetyki i jakości powietrza. Zajęcia które właśnie się rozpoczęły, stanowią cenne forum wymiany wiedzy i doświadczeń między osobami zaangażowanymi w działania mające na celu ochronę powietrza. Studia prowadzone będą przez Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wraz z partnerami takimi jak m.in. Politechnika Krakowska oraz Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia”.

Słuchacze zajęć przez rok zdobędą wiedzę techniczną z zakresu m.in. ochrony powietrza, konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej czy lokalnego planowania energetycznego. Poza wykładami uczestnicy studiów będą mogli brać aktywny udział w ćwiczeniach i zajęciach praktycznych przydatnych w codziennych obowiązkach zawodowych. Należy pamiętać, że praca Ekodoradcy to także aktywność w terenie oraz podejmowanie działań promocyjnych i edukacyjnych. Dlatego też ważnym elementem kształcenia będą warsztaty w zakresie autoprezentacji, wystąpień publicznych czy prowadzenia negocjacji i skutecznej komunikacji społecznej.

Organizacja studiów podyplomowych to jedno z zadań Województwa realizowanych w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej.

Fot. Zbigniew Sulima

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).