Małopolska przygotuje się do transformacji niskoemisyjnej

Coal Regions in Transition

Województwo Małopolskie znalazło się wśród 7 regionów w Europie wybranych do wsparcia w ramach pomocy technicznej dla regionów węglowych. Projekt w ramach inicjatywy START Platformy Coal Regions in Transition pozwoli na wypracowanie strategii niskoemisyjnej i pilotażowych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie ekspertów w ramach START w pierwszej części będzie dotyczyć przygotowania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Małopolski. W drugiej części będzie to przygotowanie kilku projektów pilotażowych w zakresie odnawialnych źródeł energii. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

Platforma Coal Regions in Transition pomaga krajom UE i regionom sprostać wyzwaniom związanym z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii

Przygotowanie Regionalnego Planu działań dla Klimatu i Energii to realizacja zadania, które zostało wyznaczone w przyjętym przez Zarząd Województwa Małopolskiego planie ekoMałopolska.

Przygotowanie Planu będzie wiązało się z oceną aktualnego stanu zużycia paliw i odnawialnych źródeł energii w Małopolsce i potencjału zmian w tym zakresie. Plan wyznaczy drogowskazy do sprawnej transformacji niskoemisyjnej w Małopolsce, aby osiągnąć cele w zakresie ochrony klimatu i poprawy jakości powietrza.

Prace nad Planem Działań uwzględnią zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron – mieszkańców, organizacji pozarządowych, ośrodków naukowych i ekspertów, a także powiatów i gmin.

Pilotażowe projekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii

W ramach wsparcia w projekcie START, zidentyfikowane i przygotowane zostaną również projekty pilotażowe w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Szczególnie interesujące będą projekty:

  • dotyczące wdrożenia rozwiązań antysmogowych, tj. wymiany starych kotłów na paliwo stałe,
  • z udziałem społeczności lokalnej, np. poprzez spółdzielnię energetyczną, wirtualne elektrownie, magazynowanie energii itp.
  • mające na celu pomoc osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym,
  • wykorzystania lokalnej i odpadowej biomasy (w tym pozyskiwanie biogazu ze składowanych odpadów),
  • projekty wykorzystania wody z opuszczonych i zalanych kopalń węgla jako zasobu energii do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, a także możliwości odzyskiwania ciepła z wód pompowanych z kopalni węgla kamiennego,
  • wykorzystania terenów poprzemysłowych do celów energetycznych, np. instalacja słonecznych systemów fotowoltaicznych na zamkniętych składowiskach odpadów, łącząca produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z zasobooszczędnym użytkowaniem gruntów.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).