Małopolska przygotuje się do transformacji niskoemisyjnej

Coal Regions in Transition

Województwo Małopolskie znalazło się wśród 7 regionów w Europie wybranych do wsparcia w ramach pomocy technicznej dla regionów węglowych. Projekt w ramach inicjatywy START Platformy Coal Regions in Transition pozwoli na wypracowanie strategii niskoemisyjnej i pilotażowych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie ekspertów w ramach START w pierwszej części będzie dotyczyć przygotowania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Małopolski. W drugiej części będzie to przygotowanie kilku projektów pilotażowych w zakresie odnawialnych źródeł energii. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

Platforma Coal Regions in Transition pomaga krajom UE i regionom sprostać wyzwaniom związanym z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii

Przygotowanie Regionalnego Planu działań dla Klimatu i Energii to realizacja zadania, które zostało wyznaczone w przyjętym przez Zarząd Województwa Małopolskiego planie ekoMałopolska.

Przygotowanie Planu będzie wiązało się z oceną aktualnego stanu zużycia paliw i odnawialnych źródeł energii w Małopolsce i potencjału zmian w tym zakresie. Plan wyznaczy drogowskazy do sprawnej transformacji niskoemisyjnej w Małopolsce, aby osiągnąć cele w zakresie ochrony klimatu i poprawy jakości powietrza.

Prace nad Planem Działań uwzględnią zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron – mieszkańców, organizacji pozarządowych, ośrodków naukowych i ekspertów, a także powiatów i gmin.

Pilotażowe projekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii

W ramach wsparcia w projekcie START, zidentyfikowane i przygotowane zostaną również projekty pilotażowe w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Szczególnie interesujące będą projekty:

  • dotyczące wdrożenia rozwiązań antysmogowych, tj. wymiany starych kotłów na paliwo stałe,
  • z udziałem społeczności lokalnej, np. poprzez spółdzielnię energetyczną, wirtualne elektrownie, magazynowanie energii itp.
  • mające na celu pomoc osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym,
  • wykorzystania lokalnej i odpadowej biomasy (w tym pozyskiwanie biogazu ze składowanych odpadów),
  • projekty wykorzystania wody z opuszczonych i zalanych kopalń węgla jako zasobu energii do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, a także możliwości odzyskiwania ciepła z wód pompowanych z kopalni węgla kamiennego,
  • wykorzystania terenów poprzemysłowych do celów energetycznych, np. instalacja słonecznych systemów fotowoltaicznych na zamkniętych składowiskach odpadów, łącząca produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z zasobooszczędnym użytkowaniem gruntów.