Mandaty za naruszenie uchwały antysmogowej

kontrole uchwały antysmogowej

Nowe uprawnienia dla funkcjonariuszy straży gminnych

Strażnicy miejscy i gminni zyskali nowe uprawnienia do nakładania mandatów za łamanie przepisów uchwał antysmogowych. Zmiana Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, weszła w życie 1 listopada 2018 roku. Wprowadziła ona możliwość nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska (Poś).

Art. 334. Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.

Oznacza to możliwość egzekwowania wymagań określonych w uchwałach Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjętych na podstawie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska:

Wysokość mandatu może wynieść do 500 zł. Sprawa może być również skierowana do sądu, który może wymierzyć grzywnę w wysokości do 5 000 zł.

Kontrole przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych mogą również prowadzić funkcjonariusze Policji (art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji) oraz pracownicy urzędu miasta lub gminy. W takim przypadku wymagane jest imienne upoważnienie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 379 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Za jakie naruszenia można zostać ukaranym mandatem?

W przypadku mieszkańców Krakowa od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz spalania:

  • węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm lub o wartości opałowej poniżej 26 MJ/kg lub zawartości popiołu powyżej 10% lub zawartości siarki powyżej 0,8%,
  • drewna i innej biomasy o wilgotności powyżej 20%.

Natomiast od 1 września 2019 roku zakaz spalania obejmie wszystkie paliwa stałe, w tym węgiel i drewno.

Mieszkańcy pozostałego obszaru Małopolski od 1 lipca 2017 roku objęci zostali zakazem:

  • spalania węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm,
  • spalania drewna i innej biomasy o wilgotności powyżej 20%,
  • użytkowania nowych kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej.

Od 1 stycznia 2023 roku zakaz eksploatacji obejmie wszystkie pozaklasowe kotły oraz kominki o sprawności cieplnej poniżej 80%. Cztery lata później zabronione będzie również użytkowanie kotłów 3 i 4 klasy.

Więcej o wymaganiach uchwał antysmogowych w Małopolsce przeczytasz na naszej stronie:

Uchwała antysmogowa

Dokumenty weryfikowane w trakcie kontroli

Osoby, które eksploatują kotły, piece lub kominki, zobowiązane są do okazania w trakcie kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie przepisów uchwały antysmogowej. Są to:

  1. Dokumenty potwierdzające parametry stosowanego węgla np. certyfikat jakości węgla, faktura zawierająca informacje o parametrach zakupionego węgla. Kupujący ma prawo żądać tego dokumentu od sprzedawcy paliwa.
  2. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez urządzenie grzewcze wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń i sprawności (np. dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja użytkowania lub sprawozdanie z badań).

W przypadku wątpliwości, przeprowadzający kontrolę mają prawo do pobrania próbek paliwa do badań. Mogą również przeprowadzić na miejscu badanie wilgotności drewna przy pomocy wilgotnościomierza.

Szkolenia z prowadzenia kontroli wymagań uchwały antysmogowej

W czerwcu 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził szkolenia dla pracowników urzędów gmin oraz funkcjonariuszy straży gminnych w Małopolsce. Szkolenia przeprowadzili eksperci WIOŚ w Krakowie, IChPW w Zabrzu, INiG w Krakowie, Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz Fundacji Frank Bold. Poza omówieniem wymagań uchwały antysmogowej, obejmowały również przedstawienie:

  • rodzajów kotłów i kominków, dla których wprowadzono ograniczenia,
  • rodzajów paliw, dla których wprowadzono zakaz stosowania,
  • aspektów prawnych i praktycznych prowadzenia kontroli.

Pracownicy gmin otrzymali również wzory niezbędnych dokumentów: upoważnienia do kontroli, zawiadomienia o kontroli, wniosku o ukaranie.

Informacje o szkoleniu dla gmin z kontroli wymagań uchwały antysmogowej:

Szkolenia gmin z kontroli wymagań uchwały antysmogowej

W 2017 roku gminy w Małopolsce przeprowadziły łącznie blisko 11 tys. kontroli przestrzegania ograniczeń wynikających z przepisów uchwał antysmogowych. Kontrolerzy wykryli ponad 300 przypadków naruszeń przepisów. Od listopada 2018 roku w takich przypadkach możliwe będzie nakładanie mandatów karnych w wysokości do 500 zł.